Журналистхэм аIукIагъ

Къалэу Мыекъуапэ ипрокурорэу бэмышIэу агъэнэфэгъэ Мыгу Артур журналистхэм зэIукIэгъоу адыриIагъэм пшъэ­рылъэу зыфигъэуцужьыхэрэм къащытегущыIагъ.

2019-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 1-м къыщыублагъэу Мыгу Артур Мыекъуапэ ипрокурорэу агъэнэфагъ. 1983-рэ илъэсым ар Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ къыщыхъугъ. 2005-рэ илъэсым Пшызэ къэралыгъо мэкъумэщ университетым июридическэ факультет къыухыгъ.

2005-рэ илъэсым къыщыублагъэу IэнэтIэ зэфэшъхьафхэм аIутэу Мыгу Артур Адыгеим и Прокуратурэ иорганхэм Iоф ащешIэ. Щытхъу хэлъэу иIофшIэн зэригъэцакIэрэм фэшI мызэу-мытIоу АР-м и Прокуратурэ къыхигъэщыгъ. Икъулыкъу пшъэ­рылъхэр зэрифэшъуашэу зэрэзэшIуихыхэрэм фэшI УФ-м и Генеральнэ прокурор иунашъо­кIэ «За верность долгу» зыфиIорэ тамыгъэу я III-рэ степень зиIэр къыфагъэшъошагъ.

Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм, цIыфхэм яфитыныгъэхэр амыукъонхэм, нэмыкI лъэныкъохэу прокуратурэм иIофшIэн хахьэхэрэр блэкIыгъэ илъэсым зэрэзэшIуахыгъэхэм Мыгу Артур зэIукIэгъум къа­щытегущыIагъ.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым Мыекъуапэ бзэ­джэ­шIэгъэ 1687-рэ щызэрахьагъэу агъэунэфыгъ, 2017-рэ илъэ­сым егъэпшагъэмэ, ар проценти 6,7-кIэ нахьыб. БзэджэшIэгъэ хьылъэ дэдэхэм япчъагъэ проценти 10,7-кIэ къеIыхыгъ, бзэ­джэшIэгъэ хьылъэхэр проценти 9,8-кIэ нахь макIэ хъугъэх. Наркотикхэр хэбзэнчъэу зэрагъэзекIохэрэм епхыгъэ бзэджэшIагъэхэри проценти 9,2-кIэ, тыгъуагъэхэм япчъагъэ — процент 16,6-кIэ, хъункIэн-бзэджэшIагъэхэр — процент 29,3-кIэ, общественнэ чIыпIэхэм ащызэрахьагъэхэр — проценти 5,6-кIэ нахь макIэ хъугъэх.

Ешъуагъэу бзэджэшIагъэ зе­зыхьагъэхэм япчъагъи къе­Iы­хыгъ. Прокуратурэм икъулыкъу­шIэхэм япшъэрылъхэр зэри­фэшъуашэу зэрагъэцэкIагъэм ишIуагъэкIэ бзэджэшIагъэу зэхафын алъэкIыгъэр процент 66-м кIэхьагъ. 2017-рэ илъэсым а къэгъэлъэгъоныр процент 63,6-рэ хъущтыгъэ.

ЦIыфыр зэраукIыгъэм, ащ ыпкъынэ-лынэ шъобж хьылъэхэр зэрэтыращагъэхэм, гъогухэм къатехъухьэгъэ хъугъэ-шIагъэ­хэм ахэкIодагъэхэм алъэныкъо­кIэ Iофхэр зэкIэ зэхафыгъэх.

Прокуратурэм анахьэу ынаIэ зытет лъэныкъохэм ащыщ цIыфым ифитыныгъэрэ ишъхьа­фитныгъэрэ къэухъумэгъэнхэм лъыплъэгъэныр. Мы лъэныкъом­кIэ 2018-рэ илъэсым хэбзэу­къоныгъэ 1982-рэ къыхагъэ­щыгъ, хьыкумым тхылъ 295-рэ IэкIагъэхьагъ, хэбзэгъэуцугъэр зыукъуагъэхэм административнэ пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэным епхыгъэу унэшъо 35-рэ аштагъ.

ПсэупIэ-коммунальнэ хъыз­мэтым ылъэныкъокIэ хэбзэгъэ­уцугъэр гъогогъу 214-рэ аукъуа­гъэу къулыкъушIэхэм агъэунэфыгъ. ЦIыфхэм яфитыныгъэхэр зэтырагъэуцожьыгъэх, гущыIэм пае, гъэстыныпхъэ шхъуантIэм ыпкIэу атыгъэр икIэрыкIэу къа­фалъытэжьыгъ, сомэ миллионрэ мин 300-м ехъу афызэкIагъэкIожьыгъ.

— ЦIыфхэм къаIэтырэ Iо­фыгъохэр, анахьэу социальнэ мэхьанэ зиIэхэр, зэхэфыгъэнхэм сынаIэ тезгъэтыщт. Лъэ­ныкъо шъхьаIэу Iоф зыдэсшIэщтхэр згъэнэфэщтых, ахэр зэшIохыгъэнхэм пытагъэ хэлъэу сыкъекIолIэщт, — къыIуагъ кIэ­ухым Мыгу Артур.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.