ЕшIэкIэшIу

СКА Ростов-на-Дону – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 0:1.
ШэкIогъум и 11-м Ростов-на-Дону щызэдешIагъэх.
Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Къонэ А. — 28 (пенальтикIэ).

ЗэIукIэгъур заублэм гупчэм итхэри, тиухъумакIохэри апэкIэ илъыщтыгъэх. СКА-р ащ фэдэ ешIакIэм фэмыхьазырэу къэлъэгъуагъ. ТиешIакIохэр якъэлапчъэ благъэу рамыгъэкIунхэм фэшI шапхъэхэр аукъохэу къыхэкIыщтыгъ. Я 28-рэ такъикъым «Зэ­къошныгъэр» ыпэкIэ лъыкIота­гъэу СКА-м иухъумакIохэм ащыщ хэпшIыкIэу шапхъэхэр ыукъуа­гъэх, тиешIакIохэм кIуапIэ къаритыгъэп. Судьям ыгъэнэфэгъэ пенальтир «Зэкъошныгъэм» икапитанэу Къонэ Амир СКА-м икъэлапчъэ дидзагъ — 0:1 пчъа­гъэр хъугъэ.

«Зэкъошныгъэр» ащ ыуж бэрэ ыпэкIэ илъыгъ, СКА-м иухъумакIохэр чIыпIэ къин ридзэхэу зэп къызэрэхэкIыгъэр. Iащэ Анзор СКА-м «ипытапIэхэм» апхырыкIызэ, командэр ыгъэгумэкIы­щтыгъ. Анзор хъагъэм Iэгуаор ри­дзэнэу къыдэмыхъугъэми, хэкIыпIэхэм зэралъыхъущтыгъэр тигуапэ.

Аужырэ такъикъи 10-м «Зэ­къошныгъэр» анахьэу зыпылъыгъэр икъэлапчъэ къызэриухъу­мэщтыр ары. Тренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый «Зэкъошныгъэм» зэхъокIыныгъэ­хэр фишIынхэ имурад. ЫпэкIэ чанэу щешIэн, къэлапчъэм Iэ­гуаор дэзыдзэн зылъэкIыщтхэм, гупчэм зэхэщэн Iофхэр дэгъоу щыгъэ-цэ­кIэгъэнхэм афэгъэсэгъэ ешIа­кIохэм алъыхъущт.

ЕшIэгъухэр

«Чайка» — «Динамо» — 1:0, «Черноморец» — «Легион» — 0:1, «Биолог» — «Мэщыкъу» — 2:1, «Спартак» Нщ — «Академия» — 0:1, «Урожай» — «Краснодар-3» — 1:1.

ЧIыпIэхэр

Я 17-рэ ешIэгъухэм ауж коман­дэхэр чIыпIэу зыдэщытхэр, очко пчъагъэу яIэр.

1. «Чайка» — 40
2. «Урожай» — 37
3. «Волгарь» — 33
4. «Черноморец» — 30
5. «Зэкъошныгъ» — 27
6. «Биолог» — 24
7. «Легион» — 24
8. «Спартак» Нщ — 22
9. «Мэщыкъу» — 17
10. СКА — 16
11. «Краснодар-3» — 13
12. «Спартак» Вл — 12
13. «Ангушт» — 11
14. «Динамо» — 9
15. «Академия» — 9.

2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 16-м зэнэкъокъум падзэжьыщт. «Зэкъошныгъэр» Ставрополь щыIукIэщт чIыпIэ командэу «Динамэм».