ЕшIакIохэм япчъагъэ хэхъо

Физкультурникым и Мафэ фэгъэхьыгъэу футболымкIэ, спорт щэрыонымкIэ, кушъхьэфэчъэ спортымкIэ, теннисымкIэ, гимнастикэмкIэ, дартсымкIэ, нэмыкIхэмкIи зэнэкъокъухэр Адыгэ Республикэм щыкIуагъэх.

Республикэ стадион шъхьаIэм футбол цIыкIум пыщагъэхэм яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ. Адыгеим футболымкIэ испорт еджапIэ ипащэу Хьабэхъу Рус­ — тем къызэрэтиIуагъэу, псэупIэ­хэм ящагу командэхэр арых зэдешIагъэхэр. ЕджапIэхэм защызыгъа­сэхэрэр зэIукIэгъухэм ахагъэлэжьагъэхэп.

Физкультурэм, спортым апыщагъэхэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэным, кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ япсауныгъэ агъэпытэным афэшI ащ фэдэ зэнэкъокъухэр зэхащагъэх.

Футбол цIыкIумкIэ анахьыкIэхэр зыхэт командэхэм язэIу­кIэгъухэм «Улапэм» апэрэ чIыпIэр къащыдихыгъ. Улапэ щыщхэм ящэнэрэ чIыпIэхэр нэмыкI купхэм къащахьыгъэх.

АныбжьхэмкIэ гурытхэм ешIакIохэу ахэтхэр гъэшIэгъонэу зэнэкъокъугъэх. «Гъобэкъуаем» апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. «Сосуд» зыфиIорэр ятIонэрэ, «Адыгеир» ящэнэрэ хъугъэх. Нахьыжъхэм якуп ЦКЗ-р щытекIуагъ.

ЕшIэкIо анахь дэгъухэр зэхэщакIохэм къыхахыгъэх. ТхьакIущынэ Салбый, Джэбрэил Билял, Никита Крыловым шIухьафтынхэр афашIыгъэх.

Сурэтым итхэр: Гъобэкъуае ифутбол командэ хэтхэр.