ЕплъыкIэхэр

ХЬАНЭХЪУ Руслъан — философие шIэныгъэхэмкIэ доктор:

— УФ-м и Президентэу Владимир Путиным ышIагъэр, ышIэрэр цIыфхэм дэгъоу алъэгъу ыкIи ащ уасэ фашIын амал яI. Ау тиуахътэ анахь мэхьанэшхо зиIэр тапэкIэ ащ гухэлъэу иIэхэм обществэр ащыгъэгъозэгъэныр ары. Гъэтхапэм щыIэщт хэдзынхэм Владимир Путиныр зэращытекIощтым щэч хэлъэп. Ежь-ежьырэу зыкъызэригъэлъэгъуагъэр лъэбэкъу тэрэзэу сэлъытэ. Джащ фэдэу теледебатэу щыIэщтхэм ахэлэжьэнэу тыщэгугъы. Мыгъэрэ хэдзынхэр гъэшIэгъон хъунхэу сыхэплъэ. Сыда пIомэ В. Путиным нэмыкIэу унаIэ зытебдзэн плъэкIыщт нэмыкI кандидатурэхэри щыIэх, анахьэу къыхэзгъэщырэр КПРФ-м къыгъэлъэгъогъэ Павел Грудининыр ары. Ау, ыпэкIэ къызэрэсIуагъэу, хэдзакIохэм янахьыбэм Владимир Путиным дырагъэштэщт.

АЦУМЫЖЪ Казбек — тарихъ шIэныгъэхэмкIэ доктор:

— Къэралыгъом ипэщэ IэнатIэ IухьанымкIэ Владимир Путиным ебгъэпшэн кандидатурэ непэ щыIэп. ЦIыфхэр зэрэщыгугъыхэрэм зыкъыфэбгъазэмэ, къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэным нахь пытагъэ хэлъэу къекIолIэгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу щыт. 2004-рэ илъэсым В. Путиныр официальнэу апэрэ хэдзынхэм захэлажьэм цыхьэшIэгъу цIыфэу сыриIагъ. А уахътэм гумэкIыгъуабэ щыIагъ, а пстэури В. Путиным зэшIуихын, къызэринэкIын ылъэкIыгъ. Непэ къэралыгъом ипащэ авторитетышхо иI, цIыфхэм цыхьэ фашIы, иполитикэ дырагъаштэ. ГумэкIыгъоу, щыкIагъэу щыIэхэр Владимир Путиным дэгъоу ешIэх, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ пшIэн фаем дэгъоу щыгъуаз. Сэ сшъхьэкIэ тикъэралыгъо ипащэ хэдзынхэм текIоныгъэр къащыдихынэу сыфэлъаIо, политикэм зыхэт илъэс пчъагъэм къыкIоцI зэфэхьысыжь тэрэзхэр ышIынхэ, цIыфхэм апэблагъэ хъун ылъэкIыгъ — ары пстэуми анахь шъхьаIэр.

Зыгъэхьазырыгъэр ТХЬАРКЪОХЪО Адам.