ЕджэпIакIэм кIэлэегъэджакIэхэр ищыкIагъэх

Илъэсих хъугъэу кIэлэегъэджэ ныбжьыкIэхэм апае республикэм зэнэкъокъу щызэхащэ. Ащ хэлажьэх IофшIэныр зыригъэжьагъэр илъэситIурэ ныкъорэ мыхъугъэ кIэлэегъэджэ ныб­жьы­кIэхэр.

Мыгъэ зэнэкъокъум нэбгырибгъу хэлэжьагъ. Ахэм ягъэцэкIэнхэр уцугъо пчъагъэу зэтефыгъагъэх. ЗэкIэмэ анахь мэхьанэ зиIагъэр кIэлэегъэджэ ныбжьыкIэм иIофшIэн творческэ екIолIакIэ къыфигъоты-ныр ары. Предметэу аригъэ­хьырэмкIэ урок гъэшIэгъон зэ­хищэн фэягъ, ар зэрэзэхищэщтымкIэ методическэ план зэ­хигъэуцонэу щытыгъ. Урокым итынкIэ непэрэ мафэм диштэу кIэлэегъаджэм проект иIэн фэягъ. Жюрим гъэцэкIэнэу аритыгъэр ямышIыкIэу кIэ­лэегъэджэ ныбжьыкIэхэр къе­кIолIэнхэшъ, хэкIыпIэ гъэшIэгъон­хэр къагъотынхэу щытыгъ.

КIэлэегъэджэ ныбжьыкIэхэм зэкIэми IэпэIэсэныгъэ гъэнэфагъэ ахэлъыгъ, творческэ екIо­лIакIэ яIофшIэн зэрэфыряIэр къагъэлъэгъуагъ.

Зэнэкъокъум икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх ыкIи атекIуагъэхэм зыщафэгушIогъэхэ мэфэкI зэIукIэгъу кIэлэегъаджэхэм яшIэныгъэхэм зыщахагъэ­хъорэ институтым мы мафэхэм щыкIуагъ.

КIэлэегъэджэ ныбжьыкIэхэм игуапэу къафэгушIуагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур.

— Зэнэкъокъум илъэс къэс нахьыбэу кIэлэегъэджэ ныб­жьыкIэхэр къыхэлажьэх, — къы­Iуагъ министрэм. — Ахэм Iоф­шIэныр рагъэжьэгъакI нахь мы­шIэми, IэпэIэсэныгъэ ахэ­лъэу, гъэшIэгъонэу яурокхэр зэхащэх, еджапIэхэм ащыкIорэ Iофтхьабзэхэм чанэу ахэлажьэх. Зэнэкъокъум зэкIэми текIоныгъэ къыщыдахын алъэ­кIыщэп. Ау ащ ухэлэжьэным езыгъэжьэгъэкIэ кIэлэегъаджэмкIэ мэхьанэшхо иI.

Зэнэкъокъум призер щыхъугъэх Джэджэ районымкIэ гурыт еджапIэу N 4-м инджылызы­бзэмкIэ икIэлэегъаджэу Къыкъ Заур, Мыекъопэ эколого-биологие лицееу N 35-м физикэмрэ хьисапымрэкIэ икIэлэегъа­джэу Кристина Корсуновар, Джэджэ районымкIэ гурыт еджа­пIэу N 1-м иублэпIэ классхэм ащезыгъэджэрэ Елизавета Лещенкэр ыкIи Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 7-м иублэпIэ классхэм якIэлэегъаджэу Олеся Романенкэр. Апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ Кощхьэблэ районымкIэ гурыт еджапIэу N 10-м тарихъымкIэ ыкIи обществознаниемкIэ икIэлэегъа­джэу Екатерина Адальяновам.

Зэнэкъокъум хэлэжьэгъэ кIэ­лэегъэджэ ныбжьыкIэхэм зэкIэми урок гъэшIэгъонхэр зэхащагъэх, урок-экскурсиехэр, урок-хьыкумхэр, театрализованнэ урокхэр рагъэкIокIыгъэх.

Зы кIэлэ закъу зэнэкъокъум хэлэжьагъэр. Ар Джэджэ районымкIэ гурыт еджапIэу N 4-м инджылызыбзэр щязыгъэшIэрэ Къыкъ Заур ары. Ащ кIэлэ­егъэджэ IэпэIасэу зыкъигъэлъэ­гъуагъ. Заур ригъаджэхэрэм ЕГЭ-м гъэхъагъэхэр щашIых, Всероссийскэ уплъэкIун Iоф­шIэнхэр икIэлэеджакIохэм дэгъоу агъэцакIэх, урокхэми общественнэ IофшIэнхэми творческэ екIолIакIэ кIэлэегъаджэм ренэу къафегъоты.

Зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр щызыубытыгъэм ыкIи призерхэм дипломхэмрэ ахъщэ шIу­хьафтынхэмрэ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къафигъэшъошагъэх. Ащ имызакъоу, зэнэкъо­къум хэлэжьагъэхэм организацие зэфэшъхьафхэм шIухьафтынхэр къафашIыгъэх. ГущыIэм пае, Адыгэ къэралыгъо университетым, банкхэм, нэмыкIхэм уасэ зиIэ шIухьафтынхэр кIэлэегъэджэ ныбжьыкIэхэм къаратыгъэх.

Сихъу Гощнагъу.

Сурэтхэм арытхэр: минист­рэу КIэрэщэ Анзауррэ Къыкъ Зауррэ; зэнэкъокум хэлэжьагъэхэр.

Тезыхыгъэр Iэшъынэ Аслъан.