Еджэгъу пIалъэр аухыгъ

МэзищкIэ узэкIэIэбэжьмэ, адыгабзэр зэзыгъашIэ зышIоигъохэм апае гуманитар шIэныгъэхэм апылъ Адыгэ республикэ институтым курсхэр къызэIуихыгъагъэх. Егъэджэн пIалъэу программэр зытелъытэгъэ мэзищыр аухыгъ. Джы курсхэм якIэуххэр зыщызэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъо бэрэскэшхо мафэм институтым щыкIуагъ.

Уахътэр псынкIэу кIуагъэ, тыгъуасэ фэд купитф хъурэ курсхэм яIофшIэн зырагъэжьагъэр. Купхэм япащэхэу агъэ­нэфэгъагъэх Адыгэ республикэ гимназием икIэлэегъаджэхэу Темзэкъо Маринэ, Мэрэтыкъо Заремэ, Адыгэ къэралыгъо университетым икIэлэегъа­джэхэу Блыпэшъэо Мирэ, Ламэкъо Бэлэ, Бгъошэ Муслъимэт. Ахэр зыфэгъэзэгъэ купхэм нэбгырэ 13-м къыщегъэжьагъэу 16-м нэс арысыгъ.

Курсхэр къэзыухыгъэхэу институтым къекIолIагъэхэм ахэтых урысхэу зыхэс адыгэ лъэпкъым ыбзэ зэзыгъашIэ зышIоигъохэри, адыгэхэу къалэм къыщыхъугъэхэу адыгабзэ зыIумылъхэри.

Къэзэрэугъоигъэхэр зэкIэри гушIуагъом хэтыгъэх. Курсхэр къэзыухыгъэхэм еджэныр агу зэрэрихьыгъэм, зэхэщакIохэм ыкIи егъэджакIохэм IофыкIэу къырахьыжьагъэр къызэрадэхъугъэм апае гушIощтыгъэх.

Институтым ипащэу ЛIыIужъу Адам еджэныр къэзыухыгъэхэм къафэгу­шIуагъ. Ащ ыуж къэгущыIагъэхэу курс­хэм ащеджагъэхэми, ахэр езыгъэджагъэхэми къаIуагъ институтым егъэжьэпIэ дэгъу зэришIыгъэр, адыгабзэ зэзыгъашIэ зышIоигъохэм апае курсхэр апэрэу зэрэзэхащагъэм фэшI пащэм зэрэфэразэхэр, джыри ахэр лъагъэкIуа­тэхэмэ зэрашIоигъор.

КIэлэегъаджэхэм къыхагъэщыгъ еджа­кIо пэпчъ адыгабзэм изэгъэшIэн ишъыпкъэу зэрэпылъыгъэр, еджэгъу уахътэр хамынэу ащ къызэрекIуалIэщтыгъэхэр. Курсантхэм ахэтыгъэх илъэс 80 зыныбжьи, нахь ныбжьыкIэхэри, Мые­къуапэ щыщхэри, ащ щымыпсэухэрэри фаблэхэу Iофым пылъыгъэх, дэгъоу еджагъэх. Наталья Каземировар Москва щыщ, игуапэу ар еджагъ, къэгущыIэ зэхъум адыгабзэкIэ гущыIэухыгъэхэри къызэхигъэуцонхэ ылъэкIыгъ, джыри еджэнэу зэрэфаер пшъашъэм къыIуагъ. Павел Долговри ишъыпкъэу еджагъ, къэралыгъо IофшIэнэу ыгъэцакIэрэм игъусэу еджэныр дихьыгъ, джыри ар лъигъэкIотэнэу хьазыр. Ар зэкIэми къы­хагъэщыгъ.

Ахэм яшIоигъоныгъэ къыдалъытэзэ, зэхэщакIохэм егъэджэныр лъагъэкIотэн зэралъэкIыщтыр къаIуагъ. ЕтIанэ зэре­джагъэхэр къэзыушыхьатырэ сертификатхэр къаритыжьыгъэх институтым идиректор игуадзэу, курсхэм япэщагъэу Беданэкъо Марзиет.

Сихъу Гощнагъу.