ЕджапIэхэм ялъытыгъэр макIэп

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие Iэнэ хъураеу зэхищагъэр автоеджапIэхэм ачIэсхэр зэрагъэхьазырхэрэм фэгъэхьыгъагъ. Ар зэрищагъ инспектор шъхьаIэу Александр Курпас.

Iофтхьабзэм къырагъэблэгъагъэх Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ иIофы­шIэу Марианна Михайловскаяр, Адыгеим идзэ комиссарэу Александр Авериныр, автоеджапIэхэм япащэхэр, регистрационнэ-экзаменационнэ отделхэм ялIыкIохэр.

Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм цIыфхэр жъу­гъэу зэрахэкIуадэхэрэр гумэкIыгъо шъхьаIэу мы лъэхъаным къэралыгъом ыпашъхьэ итхэм ащыщ. Авариехэм янахьыбэр ныбжьыкIэхэм ялажьэкIэ зэрэхъурэр ары гукъаор. Мыщ ушъхьагъоу фэхъухэрэм атегущыIэнхэр ары непэрэ зэIукIэгъум хэлэжьагъэхэм мурадэу яIагъэр.

Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм инспектор шъхьаIэу, полицием иполковникэу Александр Курпас закъыфигъазэзэ, илъэситIу нахь мыхъугъэу машинэр зезыфэхэрэм ялажьэкIэ авариеу Адыгеим щыхъугъэ пчъагъэм игугъу къышIыгъ. ГухэкI нахь мышIэми, пчъагъэхэм къащыкIэрэп. Илъэс 18 — 30 зыныбжь водительхэм ялажьэкIэ мы илъэсым имэзэ 11 хъугъэ-шIэгъэ 39-рэ тигъогухэм къатехъу­хьагъ. Ахэм нэбгыри 5 ахэкIодагъ, 52-мэ шъобжхэр хахыгъэх.

— Ушъхьагъоу ащ фэхъухэрэм ащыщэу тэлъытэ автоеджапIэхэм ныбжьыкIэхэр тэрэзэу зэращырамыгъаджэхэрэр, — къыIуагъ Александр Курпас. —Егъэджэным уахътэу тырагъэ­кIуадэрэр зэрэмакIэм къыхэ­кIэу машинэ зефэным икъоу зыфагъэсэнэу хъурэп. НэмыкI Iофыгъоу къэуцурэри бэ. Арышъ, непэ тызэхэгущыIэжьынышъ, тызэхэкIыжьын къодыеу щымытэу, унэшъо гъэнэфагъэ­хэр тшIыным сыщэгугъы.

Ащ ыуж Марианна Михайловскаяр къэгущыIагъ. Гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ Министерствэм мы лъэныкъомкIэ елъытыгъэр зэкIэ зэригъэцакIэрэр къы­Iуагъ, еджапIэхэм щыкIагъэу къахагъэ­щыхэрэм анаIэ тырадзэнэу закъыфигъэ­загъ.

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ и Общественнэ совет илIыкIоу Александр Киреевыр зыгъэгумэкIэу къызкIэупчIагъэхэм ащыщ водитель хъу зышIоигъохэр езыгъаджэ­хэрэм яIэпэIэсэныгъэ зыфэдэр. Ащ дакIоу еджапIэхэм яматериальнэ-техническэ амалэу яIэр нахьыбэрэ ауплъэ­кIумэ зэрэнахьышIур ащ къыхигъэщыгъ. Iофыгъоу къэуцугъэм общественникхэри къызэрэхэлэжьэщтхэр А. Киреевым хигъэунэфыкIыгъ.

АвтоеджапIэхэм ялIыкIохэми яшIошI­хэр къыраIотыкIыгъэх. Къэралыгъо автоинспекциери къыхэлажьэзэ егъэджэн Iофым фэгъэзэгъэ организациехэм азыфагу зэIукIэгъухэр нахьыбэрэ щызэхащэнхэр ищыкIагъэу алъытагъ. Джащ фэдэу нэмыкI шъолъырхэми машинэ зефэным фэзыгъасэхэрэ яеджапIэхэм яIэпэIэсэныгъэ кIырыплъынхэ фаеуи къаIуагъ.

КIэухым Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэр зы гупшысэ къекIугъэх — тигъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм тыфэбэнэным кIочIэ пстэури етхьылIэн фае.

Машинэ зефэным фэзыгъасэхэрэ кIэлэегъаджэхэм яIэпэIэсэныгъэ, яшIэныгъэхэм захагъахъокIэ, рагъаджэхэрэр гъогум зытехьэхэкIэ лъытэныгъэрэ шъхьэкIэфэныгъэрэ къызхагъэфэн зэрэфаер агурагъаIомэ щэч хэлъэп шIуагъэ къызэрихьыщтым.

Iэшъынэ Сусан.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихы­гъэх.