ЕджапкIэм щыщ къызэкIагъэкIожьыщт

Мыгъэ еджапIэхэм къачIэкIыгъэхэр джы апшъэрэ еджа­пIэхэм зэрачIэхьащтхэм пылъых. Ахэм ащыщхэм бюджет чIыпIэхэр къатефэщтых, ыпкIэ хэмылъэу къэралыгъом ригъэджэщтых.

Ау ар зинасып къымыхьынхэри бэу къахэкIыщтых. Сыда пIомэ ныбжьыкIэхэр анахьэу зыфэе сэнэхьатхэм, нахьыбэрэмкIэ, апшъэрэ еджапIэхэм ыпкIэ хэлъэу ащафеджэнхэ фаеу мэхъу. ЕджапкIэр зытышъущтым етышъ еджэ, бюджет чIыпIэхэм ахэмыфагъэхэм янэ-ятэхэми банкым чIыфэ къыIахызэ, якIалэхэр рагъаджэх.

Ащ фэдэ ны-тыхэм агу къэтэгъэкIыжьы еджэным пэIуагъэ­хьэгъэ ахъщэм щыщ Iахь къафызэкIагъэкIожьын зэралъэкIыщтыр. Ны-тыхэм Iоф ашIэмэ, хьакъулахьэу атырэм (НДФЛ) щыщ Iахь хьакъулахьхэр зыугъоирэ къулыкъум къызэкIигъэ­кIожьын ылъэкIыщт. Ащ «налоговый вычет» раIо. ЕджапкIэу аты­гъэм ипроцент 13-р къаIукIэжьын фитых ежь ышъхьэкIэ еджэрэм, зикIалэ езыгъаджэрэм е опекунхэм, зиIахьыл благъэхэр (ыш-ышыпхъухэр) езыгъаджэхэрэм.

Мы чIыпIэм къыщыIогъэн фае, ахъщэр апшъэрэ еджапIэм гъэсэныгъэ щызэзыгъэгъотырэ закъохэр арэп къызыфызэкIагъэ­кIожьырэр. Спискэу ащ фэдэ фэгъэкIотэныгъэ зиIэхэм ахэтых ныбжь зиIэу гъэсэныгъэ тедзэ зэзыгъэгъотыхэрэри. Ахэм IэкIыб къэралыгъуабзэхэр зыщызэрагъашIэрэ гупчэхэм гъэсэныгъэ ащызэрагъэгъотымэ, водительхэр къэзыгъэхьазырырэ курсхэм ащеджэхэмэ, еджапкIэр къаIукIэжьыщт. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, кружок зэфэшъхьафхэм ыкIи музыкальнэ еджапIэхэм ачIэсхэми ащ фэдэ фэгъэкIотэныгъэхэр яIэх.

Унэе еджапIэмэ ащеджэхэрэми атыгъэ ахъщэм щыщ Iахь къафызэкIагъэкIожьын алъэкIыщт. Ау цIыфэу унэе апшъэрэ еджапIэм чIахьэрэм ышIэн фае а организацием ригъэджэнхэ фитэу лицензие е нэмыкI документэу Iоф ышIэн зэрэфитыр къэзыушыхьатырэ иIэмэ.

ЕджапкIэр зэрэптыгъэ тхылъхэр ны-тыхэу е опекунхэу хьакъулахь зытыхэрэм ацIэкIэ къитхыкIыгъэнхэу щыт нахь, еджэрэм ыцIэкIэ гъэпсыгъэнхэу щытэп.
Джыри зы чIыпIэ анаIэ тырадзэн фае зикIалэ ыпкIэ ытызэ езыгъаджэхэрэм. ЕджапкIэр зэрэпсаоу зэтыгъоу умытымэ нахьышIу. Илъэс пэпчъ птымэ нахь фед. ГущыIэм пае, Iоф зышIэрэ кIалэм ятIонэрэ апшъэрэ гъэсэныгъэ зэригъэгъотынэу апшъэрэ еджапIэм илъэсищрэ щеджэнэу зычIахьэм, ахъщэ иIэти, сомэ мин 300 зэтыгъоу ытыгъ. Ау хьакъулахь къулы­къум сомэ мини 120-р ары ныIэп анахьыбэу ыштэрэр процент 13-р хигъэкIынэу. Арыти, сомэ мин 15,6-рэ къыфызэкIагъэкIо­жьыгъ. Ау кIалэм илъэс къэс еджапкIэм тефэрэ мини 100-р ытыщты­гъэмэ, сомэ мин 39-рэ къыфызэкIэкIожьын ылъэкIыщтгъа­гъэ.