ЕгъэжьэпIэшIу

Хэгъэгум самбэмкIэ икIэух зэнэкъокъу апэрэу хэлэжьэгъэ ТхьакIущынэ Ахьмэд джэрз медалыр къызэрэдихыгъэм фэшI иныбджэгъухэр, тренер-кIэлэегъаджэхэр фэгушIуагъэх. БэнакIом цыхьэшхо фамышIыщтыгъэми, республикэм щытхъур къыфэзыхьыгъэ кIалэхэм ясатырэ хэуцон ылъэкIыгъ.

— Килограмм 87-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп ТхьакIущынэ Ахьмэд щыбэнагъ, — къеIуатэ тренер-кIэлэегъаджэу Хьакурынэ Дамир. — Опыт зэримыIэм къы­хэкIэу медаль къыдихынэу тыщыгугъыщтыгъэп. Пермь щыкIогъэ хэгъэгу зэнэкъокъум зыщиуплъэ­кIунэу, иIэпэIэсэныгъэ хигъэхъо­нымкIэ самбэмкIэ банэхэрэм акIырыплъынэу тыфэягъ.

ТхьакIущынэ Ахьмэд Улапэ щапIугъ, Куржь Къэплъан иапэрэ тренер. Адыгэ къэралыгъо университетым и МГГТК щеджэ, физ­культурэмрэ спортымрэ апыщагъ, ыIэпкъ-лъэпкъхэр егъэпытэх.

— КIуачIэм ихэхъогъу, исэнаущыгъэ къызэIуихынымкIэ ныбжьэу иIэри къыдэтэлъытэ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зи­Iэ мастерэу Делэкъо Адамэ. — Ахьмэд Пермь зэрэщыбэна­гъэм къыхэзгъэщырэр мыщынэу ушэтынхэр зэришIырэр, текIоны­гъэм фэбанэзэ хэкIыпIэхэм зэралъыхъурэр ары.

1999 — 2000-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэмрэ пшъашъэ­хэмрэ Пермь щызэнэкъокъухэзэ, Адыгеим самбэмкIэ, дзюдом­кIэ ибэнакIохэр дунаим цIэрыIо зэрэщыхъугъэхэр зэхэщакIохэм къаIуагъ. Нэбгырэ 650-м нахьыбэ алырэгъум щызэIукIагъ. Урысыем самбэр щагъэлъапIэ, Олимпиадэ джэгунхэм спорт лъэпкъ шъхьа­фэу самбэр хагъэхьанымкIэ къэра­лыгъом иIэшъхьэтетхэм Iофы­гъуа­бэ агъэцакIэ. Адыгеим самбэмкIэ ибэнакIохэм дунэе зэнэкъокъухэм медальхэр къащахьы.

Пермь щыкIогъэ зэIукIэгъухэм тиспортсмен цIэрыIоу Хьэпэе Хьа­мидэ судьяу ахэлэжьагъ, ар Уры­сыем изаслуженнэ тренерэу щыт. Олимпиадэ джэгунхэм дышъэ ме­далыр къащыдэзыхыгъэ Мудрэнэ Бислъан Мыекъуапэ зыщигъасэ зэхъум, Хь. Хьэпаир итренер-кIэлэегъаджэу щытыгъ.

Хьабый Байзэт, Хьакурынэ Дамир, нэмыкI тренерхэу Пермь щыIагъэхэм зэралъытэрэмкIэ, бэкIэ тызыгъэгугъэн зылъэкIыщт бэнакIохэр Адыгеим иIэх. Ахэр еджэх, спорт зэнэкъокъухэм не­пэ ахэлажьэх.

Сурэтым итхэр: ТхьакIу­щынэ Ахьмэд, Хьабый Байзэт, Хьакурынэ Дамир.