Европэм изэнэкъокъу

Типшъэшъи 4 щешIэ

Илъэс 18-м нэс зыныбжь пшъашъэхэр Европэм гандболымкIэ изэнэ­къокъу хэлажьэх. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ «Адыифым» иешIэкIуи 4 аштагъ.

Словением щыкIорэ зэIукIэгъу­хэм ахэлажьэх Юлия Баевар, Юлия Кожубековар, Алина Морозовар, Мария Кучеренкэр. Ангелина Куцеваловам шъобж къызэрэтыращагъэм къыхэкIэу зэнэкъокъум хэлажьэрэп.

Урысыер Словением, Черногорием атекIуагъ. Юлия Баевар анахь дэгъоу ешIагъэу зэхэщакIохэм алъытагъ. Франциер 32:25-у Урысыем къытекIуагъ. Юлия Баевам гъогогъуи 8 Францием икомандэ икъэлапчъэ Iэгуа­ор дидзагъ.
Зичэзыу ешIэгъухэм Даниемрэ Германиемрэ Урысыер аIукIэщт.