ДэкIыгъо егъэблэгъэн 14 зэхащэгъагъ

ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ къулыкъухэу Адыгэ Республикэм икъалэхэм ыкIи ирайонхэм ащыIэхэм япащэхэм мы илъэсым имэзае дэкIыгъо егъэблэгъэн 14 зэхащэгъагъ ыкIи ахэм къякIолIэгъэ нэбгырэ 60-м ехъумэ пенсие ыкIи социальнэ тематикэхэм яхьылIэгъэ консультациехэр аратыгъэх.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы цIыфхэм социальнэ фэIо-фашIэхэр зэрафагъэцакIэхэрэр тапэкIэ нахь дэгъоу зэхэщэгъэн ыкIи фэIо-фашIэхэр цIыфхэм нахь апэблагъэ шIыгъэнхэ гухэлъым фэшI ПФР-м и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ПФР-м ичIыпIэ къулыкъухэм яIофышIэхэм нахь пэIудзыгъэ псэупIэхэм ащыпсэухэрэм апае дэкIыгъо егъэблэгъэнхэр зэрэзэхащэщтхэм играфик мазэ къэс зэрэзэхагъэуцорэр. ПФР-м и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Къулэ Аскэрбый пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тегъэпсыкIыгъэу джащ фэдэ дэкIыгъо егъэблэгъэнхэр ПФР-м ичIыпIэ гъэIорышIапIэхэм япащэхэми зэхащэх.

Мэзаем зэхащэгъэ дэкIыгъо егъэблэгъэнхэм къякIолIэгъэ цIыфхэм янахьыбэр зыгъэгумэкIыхэу къызыкIэупчIагъэхэм ащыщых пенсиехэр афэгъэуцугъэнхэр, ятыгъэнхэр ыкIи федеральнэ ахъщэ тын хэгъэхъожьыр ятыгъэныр зэрэзэхэщагъэхэр, ны (унэгъо) мылъкум ехьылIэгъэ Iофыгъохэр арых.

КъызыкIэупчIэгъэхэ IофыгъохэмкIэ консультациехэр зэраратыгъэхэм имызакъоу,

ПФР-м иIофшIэн зэрэзэхэщагъэр игъэкIотыгъэу къизыIотыкIырэ полиграфическэ хэутыгъэхэу кIэракIэу гъэпсыгъэхэр егъэблэгъэнхэм къякIолIагъэхэм аратыгъэх.

ПФР-м и Къутамэу

Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу.