«Дышъэ бжыхь»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэ купэу Адыгеим ыцIэкIэ Москва щыIэр я 20-рэ Урысые агропромышленнэ къэгъэлъэгъонэу «Дышъэ бжыхь» зыфиIорэм хэлажьэ. Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ а Iофтхьабзэм изэхэщакIу, джащ фэдэу юбилейнэ къэгъэлъэгъоным Япониери къыхэлажьэ.

ВДНХ-м щыкIорэ мэкъумэщ форум шъхьаIэм хэлэжьэнэу къэкIуагъ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр. Мэкъу­мэщ илъэсыр зэраухыгъэм пае Урысыем ичIыгулэжьхэм ар къафэгушIуагъ. Урысые Федерацием и Премьер-министрэ къуаджэм илэжьэкIо анахь дэгъухэм шIухьафтынхэр къафишIыгъэх.

Къэгъэлъэгъонэу «Дышъэ бжыхь» зыфиIорэм Дмитрий Медведевым зыщигъэгъозагъ. Нафэу зэрэщытымкIэ, анахь мэхьанэ зиIэхэр мы чIыпIэм къыщагъэлъагъох: инновационнэ ушэтынхэр, агробизнесым игъэ­кIотыгъэу щагъэфедэрэ технологиехэр, шъолъыр зэфэшъхьаф­хэмкIэ бренд хъугъэ гъомылапхъэхэр. Мы къэгъэлъэгъоным шъолъыр 60-м ехъумэ ыкIи IэкIыб къэрал 15-м ялIыкIохэр хэлажьэх.

Адыгеир, хабзэ зэрэхъугъэу, ренэу мыщ фэдэ къэгъэлъэгъон­хэм ахэлажьэ. Павильонэу «Урысыем ишъолъырхэмрэ IэкIыб къэралхэмрэ» зыфиIорэм тиреспубликэ лъэпкъ нэшанэ зиIэ пкъыгъо зэфэшъхьафхэр къырихьылIагъэх. Республикэм иагропромышленнэ комплекс илъэныкъо зэфэшъхьафхэм гъэхъагъэу ащашIыгъэхэр ары нахьыбэрэмкIэ къырахьылIа­гъэхэр.

Урысые Федерацием мэ­къу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Хьатыу Джамбулат, Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ игуадзэу Оксана Лут республикэм икъэгъэлъэгъон нэIуасэ зыфашIыгъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ахэм гущыIэгъу зафэхъум рес­публикэм мэкъу-мэщымкIэ хэхъоныгъэу ышIыщтым, инвестициехэмкIэ Адыгеим изытет зыфэдэм анэсыгъэх. Джащ фэдэу хэгъэгум ишъолъыр заулэмэ япащэхэм ацIэкIэ мы Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм зэдэгущыIэгъухэр КъумпIыл Мурат адыриIагъэх, шъолъырхэм зэдэлэжьэныгъэ-зэгурыIоныгъэ азыфагу илъынымкIэ амалэу щыIэхэм къащыуцугъэх.

Адыгеим агропромышленнэ лъэныкъомкIэ иIофхэм язытет фэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ къэбарыр стендым къыреIотыкIы. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо программэу «Мэкъу-мэщым хэхъоныгъэу ышIыщтыр, мэкъумэщ продукцием иIугъэ­кIын, сырьемрэ гъомылапхъэмрэ нэмыкI чIыпIэхэм ащыIугъэкIыгъэнхэр» зыфиIорэм диштэу проектхэу агъэцэкIагъэхэм къапкъырыкIырэ къэгъэлъэгъонхэм защагъэгъозагъ.

«Хэгъэгум иагропромышленнэ къэгъэлъэгъон шъхьаIэ илъэс къэс ты­хэлажьэ. Тэ къэдгъэлъэ­гъони, тызэрыгушхони тиI. Агропромышленнэ комплексыр – респуб­ликэм иэкономикэ иотраслэ шъхьаIэу щыт. Лэжьыгъэм икъэ­хьыжьынкIэ хэгъэгум ишъолъырхэм азыфагу анахь чIыпIэ дэгъу щызыубытыхэрэм Адыгеир ащыщ. Мы аужырэ илъэс­хэм чъыгхатэхэм, хэтэрыкIхэм адэлэжьэгъэным ылъэныкъокIэ пэрыт технологиехэр игъэкIотыгъэу тэгъэфедэх. НепэкIэ ащ фэдэ IофшIакIэм шIуагъэу къыхьырэр нэрылъэгъу, тистратегие зэрэтэрэзыри ащ къегъэшъып­къэжьы», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ гъомылэпхъэшI промышленностым республикэм хэхъоныгъэ зэрэщишIырэр, продукцием изытет нахь дэгъу шIыгъэным ыкIи нахьыбэу ар IугъэкIыгъэным апае Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэрэдгъэфедэхэрэр, къэралыгъо IэпыIэгъуми ащкIэ мэхьанэшхо зэриIэр.

А пстэуми яшIуагъэкIэ республикэм продукциеу къыщахьы­жьырэм хэхъо, чIыпIэу зыщы­IуагъэкIырэри нахьыбэ мэхъу. Урысыем иагропромышленнэ комплекс мы къэгъэлъэгъоным чIыпIэшхо щиубытыгъ. Адыгеим ихабзэ икъулыкъухэм яIоф­шIэнкIэ мэхьанэшхо ащ раты. 2017-рэ илъэсым, зэхэубыта­гъэу къэпIон хъумэ, продукциеу Адыгеим ращырэр проценти 162,3-м нэсыгъ. Гъомылэпхъэ товархэр ары нэмыкI чIыпIэхэм аIэкIагъахьэхэрэмкIэ анахь чIыпIэшхо зыубытырэр (процент 54-рэ мэхъу).

Адыгеим ращырэ гъомылапхъэхэм язытет зэрэдэгъур зыIэ­кIахьэхэрэм хагъэунэфыкIы. Къэгъэлъэгъонэу «Дышъэ бжыхь» зыфиIорэм республикэм иэкспозицие ахэм ащыщхэр щыплъэгъун плъэкIыщт: къуаер, тхъур, тыгъэгъазэм хэшIыкIыгъэ да­гъэр, пынджыр, шъоур, пхъэшъ­хьэ-мышъхьэхэм къакIафыгъэ псыр, минеральнэ псыр, шъон пытэхэр, нэшэбэгухэр, ро­зэ къэгъагъэхэр ыкIи нэмыкIхэр.

Адыгэ Респуб­ликэм иэкспозицие тегъэпсыхьагъэу гъомылэ­пхъэшI ыкIи къыдэгъэкIыжьыным япэрыт предприятие 30-м ехъумэ ахэр къагъэлъа­гъох. Адыгэ Рес­пуб­ликэм иб­ренд шъхьа­Iэхэм ащыщэу «Адыгэ къуаер» нэмыкI хэгъэгухэм игъэкIотыгъэу ащагъэфедэ. Мы къэгъэлъэгъуапIэми чIыпIэшхо ащ щиубытыгъ. Адыгеим иэкспозицие зэзгъэлъэгъунэу къы­Iухьэгъэ пстэуми амал яIагъ адыгэ къуаем, джащ фэдэу республикэм ипредприятиехэм къащыдагъэкIырэ нэмыкI къое лъэпкъхэм ядэгъугъэ ауплъэ­кIунэу.

Чъэпыогъум и 13-м нэс къэ­гъэлъэгъоныр кIощт. Iофтхьабзэм игупчэу хъугъэ агробизнес форумэу «АПК 2.0: экспорт как драйвер модернизации» зыфиIорэр. Мы къэгъэлъэ­гъонэу зигугъу тшIырэм зэдэлэжьэныгъэм епхыгъэ программэм чIыпIэшхо щиубытыщт. Отраслэм ихэхъоныгъэкIэ амалэу щыIэхэм, агропродукциер IэкIыб къэралхэм ябэдзэр зэрэщыIуагъэ­кIыщтым тегущыIэщтых, джащ фэдэу IэкIыб къэралхэм ялIыкIохэм зэIукIэгъухэр адашIыщтых. Лъэпкъ культурэхэм яфестиваль мы Iофтхьабзэм мэфэкI нэшанэ къыхилъхьащт.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.