Дышъэр къэзыхьыгъэ пшъашъэр

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм щапIугъэхэм медаль зэфэшъхьафхэр зэIукIэгъухэм къащыдахыгъэх.

Ульяна Ткаченкэр кг 48-м нэс къэзыщэчырэмэ янэкъо­къугъ, дышъэр къыфагъэшъошагъ. Адыгэ къэралыгъо уни­верситетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт У. Ткаченкэр щеджэ, тренерэу Адзынэ Алый ипащэу дзю­дом ишъэфхэм зафегъасэ.

Зэнэкъокъур зэрэкIуагъэр нахь игъэкIотыгъэу тигъэзет къыщыхэтыутыщт.

Сурэтым итхэр: Адзынэ Алыйрэ Ульяна Ткаченкэмрэ.