Дышъэм уегъэгушхо

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Москва щызэхащагъ. Хэгъэгум иапшъэрэ еджэпIэ 36-мэ ястудентхэр бэнэпIэ алырэгъум щызэIукIагъэх.

Адыгэ къэ­ра­лыгъо университетым физкультурэм­рэ дзюдомрэкIэ и Институт истудентэу ПашIо Алый килограмм 60-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп щыбэнагъ. Дышъэр къызэрэдихыгъэм дакIоу, Урысыем спортымкIэ имастерэу зэрэщытыр къыушыхьатыжьыгъ. Хэгъэгум дзюдомкIэ икIэух зэнэкъокъоу Ингушетием Iоныгъо мазэм щыкIощтым хэлэжьэным ифитыныгъэ къыдихыгъ.

Тренерэу Нэпсэу Бислъан ыгъэсэрэ ПашIо Алый адыгэ шэн-хабзэхэр зэрехьэх, гукIэгъу хэлъ, ныбджэгъушIу.

Пшъашъэхэм язэIукIэгъухэм Надежда Лоцман, кг 63-рэ, джэрзыр къыщыдихыгъ. Адыгэ Респуб­ликэм ихэшыпыкIыгъэ командэхэм яIэпэIэсэныгъэ зыщыха­гъэхъорэ спорт еджапIэм Надеж­да Лоцман, ПашIо Алый, Дэхъу Азэмат, нэмыкIхэм зыщагъасэ. Студентхэм ятренерэу Нэпсэу Бислъан тызэрэщигъэгъозагъэу, тибэнакIохэм хэгъэгум щыкIощт спорт зэIукIэгъухэм ахэлэжьэнхэу загъэхьазыры.

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлым къыти­Iуагъ ПашIо Алый, Надежда Лоцман, Дэхъу Азэмат, Штымэ Чы­наз, Николай Шаталовыр Адыгеим ихэшыпыкIыгъэ командэ зэрэ­фэбэнагъэхэр.

Надежда Лоцман зыгъэсэрэ тренер цIэрыIоу, педагогикэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, доцентэу Игорь Вержибицкэм зэрилъы­тэрэмкIэ, тиреспубликэ ихэшыпыкIыгъэ командэ я 5-рэ чIыпIэр къызэрэфагъэшъошагъэр тренер­хэм, бэнакIохэм яшIушIагъэу щыт.

ФизкультурэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ Институтым ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр тыфэгушIуагъ. Гъэхъагъэ зышIыгъэ бэнакIохэм, тренерхэм ямедальхэм ахагъэхъонэу афэтэIо.

Сурэтым итхэр: Нэпсэу Бислъан, ПашIо Алый.