Дышъэм уегъэгушхо

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Екатеринбург щыкIуагъ. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Джыракъые щапIугъэ нарт шъаоу Мерэм Дамир дышъэр къыфагъэшъошагъ.

— БэнэкIо 400-м нахьыбэ алырэгъум щызэнэкъокъугъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлым. — Тиреспубликэ щыщ бэнэкIуи 9 Екатеринбург щыкIогъэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ. Мерэм Дамир зыхэтыгъэ купым нэбгырэ 49-рэ щызэнэкъокъугъ.

Бэнэгъухэр

Килограмм 60-м нэс къэзыщэчыхэрэм Мерэм Дамир ябэныгъ. Нижегород хэкум къикIыгъэ Дамир Абдулинымрэ Джыракъые щагъэсэгъэ Мерэм Дамиррэ зызэIокIэхэм, адыгэ шъаом текIоныгъэр къыдихыгъ. ЯтIонэрэ бэнэгъум Д. Мерэмыр Екатеринбург икомандэ хэтэу А. Исмаиловым щытекIуагъ. 2018-рэ илъэсым хэгъэгум ибэнакIохэу илъэс 23-м нэс зыныбжьхэм язэнэкъокъу А. Исмаиловым апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъагъ.

2016-рэ илъэсым хэгъэгум иныбжьыкIэхэм язэIукIэгъу я 2-рэ чIыпIэр къыщызыхьыгъэ Ацумыжъ Азамат ТIуапсэ щыщ, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Нэгъуцу Джамболэт ипащэу дзюдом зыфегъасэ. А. Ацумыжъымрэ Д. Мерэмымрэ зэнэкъокъухэм ащызэIукIэхэу, А. Ацумыжъым текIоныгъэр къыдихэу уахътэ къыхэкIыгъ. Екатеринбург нарт шъаохэр зыщызэбэнхэм Мерэм Дамир текIоныгъэр къыфагъэ­шъошагъ.

Финалныкъом Иркутскэ ибэ­накIоу Рамазан Абдулаевымрэ Д. Мерэмымрэ щызэIукIагъэх. Дамир зэрэнахь лъэшыр бэнэ­гъум къыщигъэшъыпкъагъ. Къебэ­ныгъэм гугъэ ригъэшIыгъэп.

Дышъэм фэгъэхьыгъэ бэнэгъур нахь къинэу кIуагъэ. Ермэл­хьаблэ фэбэнэрэ Блий Аюбэрэ Д. Мерэмымрэ зэIукIагъэх.

— Дамир зыгорэхэр етIотэжьы тшIоигъоу теджэщтыгъ, ау Блий Аюби къатIорэр зэхихыщтыгъ, ар Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыщ, тиадыгабзэ къыгурэIо, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ тренерэу Хьакурынэ Дамир.

— Нахь лъэшыр бэнапIэм къыщэнафэ, — къеIуатэ Бастэ Сэлым. — Дамир амалыкIэхэм алъыхъущтыгъ. Бэнэгъур такъикъи 9.48-рэ кIуагъэу Дамир пытэу уцуи, Блий Аюбэ ыдзыгъ, текIоныгъэр къыфагъэшъошагъ.

Дамир афэраз

— Сызыгъэсэрэ тренерхэм, кIэлэегъаджэхэм, спортым нахь куоу сыхэуцонымкIэ IэпыIэгъу къысфэхъухэрэм, ныбджэгъухэм, Iахьылхэм гъунэ имыIэу сафэраз, «тхьашъуегъэпсэу» ясэIожьы. Дзюдор сшIогъэшIэгъон. Дзюдор бэнэкIэ къодыеп, щыIэныгъэм уфепIу, цIыфхэр нахьышIоу уегъа­шIэх, — еIо Мерэм Дамир.

Игъэхъагъэхэр

Мерэм Дамир самбэмкIи мэбанэ. Хэгъэгум ихъулъфыгъэхэм язэнэкъокъу джэрзыр къыщи­хьыгъ. Илъэс 21-м нэс зыныбжьхэм язэIукIэгъухэм тыжьыныр къащыдихыгъ. Европэм иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъухэм тыжьыныр, ды­шъэр къащыдихыгъ.

ДзюдомкIэ илъэс 21-м нэс зыныбжьхэм азыфагу Урысыем — тыжьыныр, Европэм и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ ятIонэрэ чIыпIэр къащихьыгъэх.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иколледж къыухыгъ, джырэ уахътэ апшъэрэ гъэсэныгъэ зэригъэ­гъотынэу еджэ.

— МГТУ-м иректорэу Къуижъ Саидэ лъэшэу тыфэраз, — къа­Iуатэ Бастэ Сэлымрэ Хьакурынэ Дамиррэ. – Спорт зэнэкъокъухэм зафэдгъэхьазырыным фэшI сыдигъуи IэпыIэгъу къытфэхъу. Адыгэ Республикэм самбэмкIэ иеджапIэ ипащэу Делэкъо Адам зэхэщэн IофыгъохэмкIэ тапэ ит, тиупчIэжьэгъу. ТизэгурыIоныгъэ текIоныгъэхэр къыкIэлъэкIох. Джыракъые тренерэу щылэжьэрэ Акъущ Бислъан зэпхыныгъэхэр дытиIэх. ТиныбжьыкIэхэр дгъэсэнхэм фэшI хэкIыпIэхэр къызэдэтэгъотых.

Адыгеим испортсменхэр республикэм щыкIорэ мэфэкI зэхахьэхэм ахэлажьэх. ШыкIэпщынаоу Гъогъо Дамир иконцертэу гъэтхапэм и 14-м республикэ филармонием щызэхащэщтым тибэнакIохэр еплъынхэу мурад ашIыгъ.

Республикэм щапIугъэхэм спортым гъэхъагъэу щашIырэм тегъэгушхо, ямедальхэм аха­гъэхъонэу афэтэIо.

Сурэтхэм арытхэр: Мерэм Дамир, Бастэ Сэлым, Хьакурынэ Дамир; Д. Мерэмыр мэбанэ.