Дышъэм, тыжьыным тагъэгушхо

КъокIыпIэм къыщежьэгъэ спорт лъэпкъхэмкIэ Урысыем изэнэкъокъу къалэу Щелково щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм ибэнакIохэм шотоканымкIэ яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ. ТихэшыпыкIыгъэ командэ кумитем щянэкъокъугъ.

Командэ 11 Щелково щызэIу­кIагъ. Москва хэкур, Татарстан, Алтай краир, Чувашиер, Владимир хэкур, Адыгеир, нэмыкIхэри апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Брянскэ, Санкт-Петербург, Ставрополь, фэшъхьафхэм ялIыкIохэм зэIукIэгъухэр ашIуахьыгъэх, зэнэкъо­къум хэзыгъэх.

Адыгэ Республикэмрэ Москва хэкумрэ яхэшыпыкIыгъэ командэ­хэр кIэух зэIукIэгъум щызэбэныгъэх. Москва хэкум текIоныгъэр къыдихи, дышъэр фагъэшъошагъ. Уджыхъу Эльдар, Ахътэо Дамир, Александр Рудь Адыгеим фэбэнагъэх, тыжьыныр къыдахыгъ.

Уджыхъу Эльдар Урысыем спортымкIэ имастер хъунымкIэ шапхъэхэр ригъэкъугъэх. Тренерэу Хьаткъо Ахьмэд къызэрэтиIуагъэу, Э. Уджыхъур шотоканымкIэ бэна­гъэ. Нарт шъаор спортымкIэ мас­тер зэрэхъугъэм фэшI тыфэгушIо.

Дунаим изэнэкъокъоу Iоныгъо мазэм Португалием щыкIощтым Александр Рудь хэлэжьэщт. Ахътэо Дамир Европэм изэнэкъо­къоу шэкIогъу мазэм Испанием щызэхащэщтым хэлэжьэщт.

Илъэс 13-м нэс зыныбжьхэм язэIукIэгъухэм Адыгэ Республикэм щапIугъэ Лиана Штаховам иIэпэ­Iэсэныгъэ къащигъэлъэгъуагъ. Купым бэнэкIо 15 щызэнэкъо­къугъ. КIэух зэIукIэгъум Л. Штаховар Москва щыщэу Софья Рябковам щытекIуи, зэхэпхъэгъэ онтэгъугъэ зиIэхэм якуп дышъэр къыщихьыгъ.

ТибэнакIохэм, тренерхэм тафэгушIо, Адыгэ Республикэм ищытхъу спортышхом нахь лъагэу щаIэтынэу афэтэIо.

Сурэтхэм арытхэр: хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзы­хыгъэ­хэ командэхэр. Лиана Штаховам дышъэр къыхьыгъ.