Дунэе мэфэкI хъугъэ

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ иКомитет зэхахьэу щыIагъэр Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ зэрэхэдгъэунэфыкIыгъэм, адыгэ шъуашэм и Мафэ Iоныгъом и 28-м зэрэдгъэмэфэкIыщтым, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъагъ.

Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ республикэм зэрэщыкIуагъэр зэфихьысыжьзэ, шIушIагъэхэр къыхигъэщыгъэх. Филармонием щызэхащэгъэ мэфэкI концертым нэбгырабэ еплъыгъ. Иорданием къикIыгъэ купэу тилъэпкъэгъуи 150-рэ фэдиз зыхэтыр зэхахьэм щытлъэгъугъ. IэпэIасэхэм якъэгъэлъэгъонхэр гъэшIэгъоныгъэх. Дзыбэ Мыхьамэт, Кушъэкъо Симэ, Цышэ Зарет, Еутых Вячеслав, Нэчэс Анжеликэ, Дер Абир,

Цэй Эркан, нэмыкIхэм лъэпкъ орэдхэр къаIуагъэх, ансамблэу «Адыгэхэр» дахэу уджыгъэ, Мышъэ Андзаур пщынэр ыгъэбзэрэбзагъ. Арэу щытми, концертыр нахь гъэшIэгъон шIыгъэн фаеу А. Шъхьэлахъом ылъытагъ. Артистэу хэлэжьэщтхэм орэдэу къаIощтхэм якъыхэхын пэшIорыгъэшъэу Iоф дэшIэгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ахилъытагъ.

Адыгэ шъуашэм и Мафэ Iоныгъом и 28-м дгъэмэфэкIыщт. ЗэхэщэкIо купэу ащ Iоф дэзышIэщтым хэтхэу Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, ащ игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт, Адыгэ

Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ, ащ игуадзэу Бэгъушъэ Алый, сурэтышI-модельер цIэрыIоу СтIашъу Юрэ, IофшIапIэу «Нанэм» ипащэу Нэгъуцу Аслъан яеплъыкIэхэр къаIуагъэх.

Адыгэ шъуашэм и Маф, адыгэ быракъым и Маф — а мэфэкIхэр тиреспубликэ къыщегъэжьагъэу дунаим тет адыгэхэм агъэмэфэкIых. Лъэпкъ шIэжьым изыкъегъэIэтын мэхьанэу иIэр къыдалъытэзэ, зэхахьэм къыщыгущыIагъэх Бадые Къэплъан, СтIашъу Яхьер, Мурэтэ ГощэлъапIэ, Нэхэе Саидэ, Амурэ Рузанэ, ГъукIэлI Асхьад, ХыдзэлI Абдулахь, нэмыкIхэри. Адыгэ шъуашэм идэхагъэ мэфэкIым къыщыдгъэлъагъозэ, лъэпкъым итарихъ, шэн-хабзэхэр дунаим нахьышIоу щашIэщтых.

Шъхьэлэхъо Аскэр, Аулъэ Юрэ, ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ къаIуагъэхэм къахэтхыгъэр мэфэкIым зызэриушъомбгъурэр ары. Республикэм итхылъеджапIэхэм, музейхэм, культурэм иунэхэм, еджапIэхэм зэхахьэхэр ащэкIох, цIыфыбэ ахэлажьэ.

МэфэкIым изэхэщэкIо куп зэIукIэгъу заулэ иIэщт, зэфэхьысыжьхэм тигъэзетеджэхэр ащыдгъэгъозэщтых.

Сурэтым итхэр: мэфэкIым изэхэщэкIо куп хэтхэу Аулъэ Юр, ШъэуапцIэкъо Аминэт, Шъхьэлэхъо Аскэр, СтIашъу Юр, СтIашъу Яхьер.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.