Дунэе батырым фэгъэхьыгъ

Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэу, Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу ящэнэрэу щыкIуагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм икъулыкъу­шIэхэр, Урысыем самбэмкIэ и Федерацие ипащэ игуа­дзэу Рудольф Бабаян, Олимпиадэ джэгунхэм дзюдомкIэ дышъэ медалыр къащыдэзыхыгъэу Мудрэнэ Бислъан, Адыгэ Респуб­ликэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат, спортышхом щыцIэрыIохэу дунаим, Европэм язэнэкъокъухэм дышъэ медальхэр къащыдэзыхы­гъэхэр, зэлъашIэхэрэ тренерхэр, спортым пыщагъэ­хэр Iофтхьабзэм хэлэ­жьа­гъэх.

Зэхахьэм икъызэIухын фэгъэ­хьыгъэ зэIукIэм ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыщыгущыIагъ. Самбэр илъэс 80 мыгъэ зэрэхъу­гъэр М. КъумпIылым хигъэунэфыкIыгъ.

— Республикэм спортымкIэ шэн-хэбзэ дэгъу­хэр иIэх, — къы­Iуагъ Къум­пIыл Мурат. – Тренер IэпэIасэхэм сэнаущыгъэ зыхэлъ спортсменхэр агъасэх. ТибэнакIохэм ащыщыбэ хэгъэгум ыкIи дунаим цIэрыIо ащы­хъугъ. ТичIыгогъоу Хьасанэкъо Мурат дунаим самбэмкIэ апэрэ чIыпIэр гъогогъу 11 къыщыди­хыгъ. Непи ар къытхэтэу республикэм испорт хэхъоныгъэ ышIыным ишъыпкъэу пылъ, Адыгеир политикэ щыIакIэм нахь щызэлъашIэным иамалхэр зэрехьэх.

Рудольф Бабаян къызэгущыIэм, Урысыем самбэмкIэ и Федерацие ипащэу Сергей Елисеевым ишIу­фэс тхылъэу зэнэкъокъум къыригъэхьыгъэм къеджагъ.
СССР-м спортымкIэ изаслуженнэ мастерэу Мэрэтыкъо Са­хьидэ иIофшIэгъухэм, иныбджэгъухэм ацIэкIэ Хьасанэкъо Мурат фэгушIуагъ, шIоу щыIэр къыдэхъу­нэу фэлъэIуагъ.

Дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэу, дунаим и Кубок гъогогъуи 8 къызыфагъэшъошагъэу, Европэм гъогогъуи 7, Урысыем гъогогъу 19 апэрэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэу Хьасанэкъо Мурат къыфэгушIуагъэхэм, зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм лъэшэу зэрафэразэр зэхахьэм къыщиIуагъ. Зэхахьэр зезыщэгъэ ТIэшъу Светланэ Адыгеим испортсменхэм ягъэхъа­гъэхэр къыIотагъэх.

ЛIышъхьэр афэгушIуагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат спортсменхэм, тренерхэм спортышхом гъэхъагъэ зэрэщашIырэм фэшI афэгушIуагъ, ахъщэ шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх. Ахэр: Даур Къадырбэч — тхэквондомкIэ ко­ман­дэм хэтэу дунаим апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ, тренерыр Василий Есин; Вардкез Акопян — дунаим иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэ­нэкъокъу текIоныгъэр къыщи­хьыгъ, Родион Бочков — атлетикэ онтэгъумкIэ дунаим изэнэкъокъу джэрз медалыр къыщихьыгъ; Тембот Ахьмэдхъан — ныбжьыкIэхэм я Олимпиадэ джэгунхэм шъхьафит бэнакIэмкIэ дышъэ медалыр къащыдихыгъ.

Ащ дакIоу «Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренер» зыфиIорэ щытхъуцIэр зэрафиусыгъэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэр Роман Казаковым, Хьакурынэ Дамир, Тембот Анатолий ЛIышъхьэм аритыжьыгъэх.

Зэнэкъокъум икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм дунаим щыцIэрыIо ансамблэу «Мыекъуа­пэ инэфылъэхэр», художественнэ пащэр Нэныжъ Айдэмыр, щыуджыгъ, лъэпкъ къашъохэр дахэу къышIыгъэх. Эстрадэ купэу «Ошъу­тенэм», художественнэ пащэр ХьакIэко Алый, адыгагъэм, тишэн-хабзэхэм афэгъэхьыгъэ орэдыр къыIуагъ.

Зэнэкъокъур

Илъэс 17 – 19 зыныбжьхэ кIалэхэр самбэмкIэ зэбэныгъэх, ахэр нэбгыри 150-рэ хъущты­гъэх. Абхъазым, Ростов хэкум, Краснодар краим, Нижний Новгород, Къыблэм, Темыр Кавказым, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

Адыгеим щыщхэу Тыгъужъ ТIахьир, кг 52-рэ, Еутых Рэмэзан, кг 74-рэ, ЛIыIужъу Азмэт, кг 90-рэ, Акопян Вардкез, кг 100-м къехъу, апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Шъхьащэфыжь къикIыгъэхэ ЛIышэ Хьарунэ, кг 57-рэ, Къэ­рэжъые Рэмэзан, кг 62-рэ, яон­тэгъугъэхэм ялъытыгъэу апэрэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх.

Зэнэкъокъур зэрэкIуагъэм, тренерхэм, спортсменхэм, спортыр зышIогъэшIэгъонхэм яеплъы­кIэхэм яхьылIэгъэ тхыгъэхэр къыхэтыутыщтых.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.