Документхэр аштэхэу аублагъ

Адыгэ Республикэм гъэсэ­ныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ макъэ къызэригъэIугъэмкIэ, къэралыгъо Iэпы­Iэгъу зэрагъэгъотырэ ныбжьыкIэ, кIэлэцIыкIу общественнэ объ­единениехэм яреспубликэ реестрэ 2019-рэ илъэсым хагъэ­хьанхэм пае документхэр аштэу аублагъ.

Зигугъу къэтшIыгъэ респуб­ликэ реестрэм ит къэбархэр 2018-рэ илъэсым шышъхьэIум и 7-м къыщегъэжьагъэу Iоныгъом и 15-м нэс къагъэшъыпкъэжьынхэ фае.

КIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ пIуныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэным тегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо политикэр пхырызыщырэ ГъэIорышIапIэм къэ­ралыгъо фэIо-фашIэу «Къэралыгъо IэпыIэгъу зэрагъэгъоты-рэ ныбжьыкIэ, кIэлэцIыкIу общественнэ объединениехэм яреспубликэ реестрэ зэхэгъэуцогъэныр» зыфиIорэм изэхэщэнкIэ Административнэ рег­ламентэу Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ 2015-рэ илъэсым бэдзэогъум и 14-м ышIыгъэ унашъоу N 845-р зытетымкIэ аухэсыгъэм диштэу документхэр аIихыщтых.