Дин Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ ыкIи Адыгэ епархием иархиепископэу Тихон тыгъуасэ IукIагъ.

Лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэным, чылысхэм язэтегъэпсыхьан, нэмыкI Iо­фыгъохэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ пса­лъэ къышIызэ, къэблэгъэрэ православнэ мэфэкIышхоу ПасхэмкIэ архиепископым къы­фэгушIуагъ, игухэлъышIу пстэури къыдэхъунэу фэлъэ­Iуагъ.

— Дин зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэнымкIэ тызэгъусэу Iофышхо тэгъэцакIэ. Ащ зэфэ­хьысыжь дэгъухэри фэхъух — республикэм общественнэ-политическэ зыпкъитыныгъэ илъ. ТичIыгу мамырныгъэрэ зэгурыIоныгъэрэ илъынымкIэ епархиемрэ муфтиятымрэ зэпхы­ныгъэу, зэгурыIоныгъэу адытиIэр тапэкIи лъыдгъэкIотэным мэхьанэшхо иI. Ары тиIоф­шIэнкIэ анахь шъхьаIэу тлъы­тэрэр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Сыд фэдэрэ лъэныкъокIи рес­публикэм ипащэхэу IэпыIэгъу къафэхъухэрэм зэрафэразэр ыкIи шъолъырым илъ мамырныгъэр, лъэпкъ зэгурыIо­ныгъэр гъэпытэгъэным яIахьышIу халъхьаным сыдигъуи зэ­рэфэхьазырхэр Тихон къыхи­гъэщыгъ.

Чылысхэм яшIын, ахэм къапэIулъхэ чIыпIэхэм язэтегъэ­псыхьан, Пасхэм ехъулIэу къэхалъэхэм ягъэкъэбзэн япхы­гъэхэ Iофыгъохэри зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэх.

— Лъэныкъо зэфэшъхьафхэм къарыкIырэ шIушIэ Iэпы­Iэгъум ишIуагъэкIэ чылысхэм яшIын лъыдгъэкIотэн тлъэкIыгъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу мыщ фэдэ объект 13, ащ хэхьэ кафедральнэ Святэ-Успенскэ чылысри, республикэм щытэшIых. Гъэмафэм ехъулIэу ащ иунашъхьэ тетлъхьанэу тэгъэ­нафэ. Джащ фэдэу Мыекъуапэ дэт Троицкэ чылысым иконостасыкIэ иIэ зэрэхъугъэр православнэ цIыфхэм шIухьафтын шъыпкъэ афэхъущт, — къы-Iуагъ архиепископэу Тихон.

ЗэгурыIоныгъэр, зыкIыныгъэр азыфагу илъэу тапэкIи Iоф зэ­дашIэным, лъэпкъ зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэным мэхьанэшхо зэряIэр Адыгеим и ЛIы­шъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.