Дин зэфыщытыкIэхэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгеимрэ Мыекъуапэрэ я Епархие иархиепископэу Тихон тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Шъолъырым щыпсэухэрэм азыфагу илъ дин зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэным, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэр зэрифэшъуашэу пIугъэнхэм, нэмыкI Iофыгъохэми лъэныкъохэр атегущыIагъэх.

Адыгеим лъэпкъ зэфэшъхьафхэу исхэм яшэн-хабзэхэр, зэхэтыкIэхэр къэухъумэгъэнхэм, шъхьадж ылэжьырэ диным шъхьэкIафэ фэтшIыным, зыкIыныгъэ тазыфагу илъэу тызэдэпсэуным мэхьанэшхо зэриIэр АР-м и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

— Республикэм общественнэ-политическэ зыпкъитыныгъэ, лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэ зэрилъхэм тырэгушхо. Ары тибаиныгъэ шъхьаIэр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Шъолъырым игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэмрэ общественнэ организациехэмрэ зэгурыIохэу Iоф зэрэзэдашIэрэм, акIуа­чIэ зэрэзэхэлъым ар къыкIэкIо. Мы IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным урыс православнэ чылысым иIахьышхо хэлъ. Ти­чIыгу рэхьатныгъэу ыкIи мамырны­гъэу илъыр къэухъумэгъэным фэшI Епархиемрэ муфтиатымрэ зэпхыныгъэу адытиIэр джыри нахь дгъэ­пытэным мэхьанэшхо иI. Ар пшъэрылъ шъхьа­Iэу зыфэтэ­гъэуцужьы ыкIи Адыгеим тапэкIэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ар ылъап­сэу щыт.

Чыристан диныр зылэжьыхэрэм яIофыгъохэр зэшIохыгъэнхэмкIэ ыкIи чылысхэм яшIынкIэ (ащ хэхьэ Свято-Ус­пенскэ кафедральнэ чылысыр) республикэм ипащэхэу IэпыIэгъу къафэхъухэ­рэм зэрафэразэр архиепископым къы­Iуагъ. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ чылысыр республикэмкIэ анахь иныщт, зэкIэмкIи квадратнэ метрэ мини 2-м ехъу илъыщт. Псэуалъэм ишIын зыщыпадзэжьыгъэр 2014-рэ илъэсыр ары. А уахътэм къыкIоцI республикэм ихэбзэ къулыкъухэм яIэпыIэгъукIэ ыкIи тхьэшIошъхъуныгъэ зиIэ цIыфхэм къаугъоигъэ ахъщэмкIэ дэпкъхэр дащэягъэх, унашъхьэр зыIыгъыщт пкъыгъор агъэпсыгъ. Джащ фэдэу гупыкI зиIэхэм яшIуагъэкIэ макъэ къэзыгъэIурэ (колокол) пкъыгъуи 9 къаIэкIэхьагъ, ахэм ащыщэу анахь шъхьаIэм тонн 1,2-рэ къещэчы. 2019-рэ илъэсым гъатхэм унашъхьэр тыралъхьанэу агъэнафэ. Чылысым зэкIэмкIи метрэ 41-рэ илъэгэгъэщт.

Епархием инэмыкI проектхэм, джырэ уахътэм анахьэу ынаIэ зытыригъэтыхэрэ Iофыгъохэм КъумпIыл Мурат акIэуп­чIагъ. Чыристан диныр зылэ­жьы­хэрэмрэ быс­лъымэнхэмрэ зэфыщытыкIэ дэгъу зэрэзэфыряIэм мэхьанэшхо зэриIэр, тапэкIи а гъогум республикэр темыкIэу ыпэкIэ зэрэлъыкIотэщтыр къыIуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.