Диктант атхыгъ

ЯтIонэрэ классым щеджэрэ кIэлэеджакIохэм урысыбзэмкIэ Урысые уплъэкIун IофшIэн мы мафэхэм атхыгъ. Республикэм ит еджэпIи 141-мэ IофшIэныр ащыкIуагъ.

КIэлэцIыкIухэр текстым анаIэ тетэу зэреджэхэрэр, ар зэрэтыратхыкIырэр, алфавитыр къызэрэзыфагъэфедэрэр, текстым Iоф зэрэдашIэрэр — зэкIэмкIи IофшIэнибл кIэлэеджакIохэм агъэцэкIагъ. Такъикъ 45-м къыкIоцI ахэм заушэтыгъ.

IофшIэнхэр федеральнэ шапхъэхэм атетэу зэхэгъэуцуагъэх, пэублэ классхэмкIэ ыкIи урысыбзэмкIэ кIэлэегъаджэхэм ахэр ауплъэкIужьыгъэх. Зэфэхьысыжьхэр Урысые уплъэкIун IофшIэным ипортал къихьащтых. Чъэпыогъум и 20-м гурыт еджапIэхэм ясайтхэм къарагъэхьажьыщтых.

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо аттестационнэ къулыкъу ипащэу, мы IофшIэнымкIэ шъолъыр координаторэу агъэнэфэгъэ Лариса Милосердинам къызэриIуагъэмкIэ, Урысые уплъэкIун IофшIэным ишапхъэхэм къызэрэдалъытэрэмкIэ, кIэлэеджакIохэм яIофшIэнхэм уасэ афашIырэп. Ахэм язэфэхьысыжьхэм ялъытыгъэу гъэсэныгъэмкIэ программэм хэхъоныгъэхэр фэшIыгъэнхэм дэлэжьэщтых, кIэлэеджакIохэм яшIэныгъэхэм ахагъэхъоным пылъыщтых. Джащ фэдэу ны-тыхэм ясабыйхэм шIэныгъэу аIэкIэлъыр алъэгъунымкIэ мы IофшIэным ишIуагъэ къэкIощтэу зэхэщакIохэм алъытэ.

ДЕЛЭКЪО Анет.