Дзэ къулыкъур – ныбжьыкIэхэм япшъэрылъ

Бжыхьэ дзэ дэщыгъоу къэблагъэрэм изэхэщэн Адыгеим зэрэщылъыкIуатэрэм, федеральнэ гупчэм къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ шIэгъэн фаехэм ыкIи 2018-рэ илъэсым игъэтхэ дзэ дэщыгъо кампание зэрэрекIокIыгъэм изэфэхьысыжьхэм защытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Iофтхьабзэм тхьамэтагъор щызэри­хьагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным. Ащ хэлэжьагъэх министерствэхэм, къулыкъухэм, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ къэлэ ыкIи район администрациехэм ялIыкIохэр, дзэ комиссариатым икъулыкъушIэхэр, нэмыкI­хэри. Гъэтхэ дэщыгъом изэфэхьысыжьхэм ыкIи бжыхьэмкIэ пшъэрылъхэм къа­тегущыIагъ АР-м идзэ комиссариат ипащэу Александр Авериныр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, къулыкъур зыхьынэу къы­зытефэрэ нэбгырэ мини 2,5-рэ фэдизмэ бжыхьэм къяджэщтых, ау ахэм ащыщэу 380-мэ макъэ арагъэIун алъэкIы­гъэп. Унашъоу щыIэмкIэ Адыгеим щыщ ныбжьыкIэ 730-мэ къулыкъур ахьыщт, хабзэ зэрэхъугъэу, ахэр чIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащэщтых. 2018-рэ илъэсым зэхащэгъэ гъэтхэ дзэ дэщыгъом къы­фэбгъэзэжьмэ, аныбжьыкIэ къулыкъу ахьынэу зытефэрэ нэбгырэ мини 3-м ехъу чIыпIэ комиссариатхэм къякIолIагъэх, ахэм ащыщэу ныбжьыкIэ 600-р дзэ къулыкъум ащагъэх, ащкIэ республикэм пшъэрылъэу къыфагъэуцугъэр гъэцэкIагъэ хъугъэ. Къулыкъум кIуагъэхэм ащыщыбэхэм дзэ-учетнэ сэнэхьат зэрагъэгъотыгъ, нэбгырэ 65-мэ апшъэрэ гъэсэныгъэ яI. НыбжьыкIэхэм япроцент 16,8-м япсауныгъэ изытет шапхъэхэм адимыштэу къыхагъэщыгъ. Дзэ къулыкъум кIонэу щыт нэбгыри 159-мэ повесткэхэр аратынхэ алъэкIыгъэп, проценти 3-р чIыпIэ комиссиехэм къякIолIагъэп. Ахэм яIофхэр зэхафынхэу следствиемкIэ къу­лыкъухэм аIэкIагъэхьагъэх. Ащ дакIоу ныбжьыкIэ 72-мэ бэшIагъэу алъэхъух.

Дзэ къулыкъум ащагъэхэм ащыщ нэбгыритIум къарагъэгъэзэжьыгъ. Ащ лъапсэу фэхъугъэр ныбжьыкIэхэм алъэныкъокIэ уголовнэ Iофхэр къызэрэзэIуа­хыгъэхэр ары. Ау мыхэм хэбзэгъэуцугъэр зэраукъуагъэм епхыгъэ къэбар чIыпIэ комиссариатым игъом IэкIэхьа­гъэп. Ащ фэдэ гумэкIыгъохэр тапэкIэ къэмы­хъунхэм пстэуми анаIэ тырагъэтын зэ­рэфаер А. Авериным хигъэунэфы­кIыгъ.

Дзэ къулыкъум имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным, ныбжьыкIэхэм ар ашIогъэшIэгъоныным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэу «Дзэм къулыкъу щызыхьыщтым и Маф» зыфиIорэр мы илъэсым мэлылъфэгъум и 12-м зэхащагъ. Апшъэрэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэр ыкIи студентхэр ащ хэлэжьагъэх. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, чъэпыогъум и 18-м мыщ фэдэ Iофтхьабзэ джыри рагъэкIокIыщт.

Дзэ дэщыгъо кампаниер Адыгеим сыдигъуи зэрифэшъуашэу зэрэщызэхащэрэр республикэ комиссариатым ипащэ къыIуагъ. Хабзэ зэрэхъугъэу, мы илъэсым ибжыхьэ дзэ дэщыгъуи шапхъэхэм адиштэу зэрэрагъэкIокIыщтым, пшъэры­лъэу къафагъэуцугъэхэр шIокI имыIэу зэрагъэцэкIэщтхэм къыкIигъэтхъыгъ.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистерствэхэм, нэмыкI структурэхэм ялIыкIохэу нэужым гущыIэ зэратыгъэхэм республикэм идзэ комиссариат Iоф зэрэ­дашIэрэм, ащ шIуагъэу къытырэм ыкIи тапэкIэ пшъэрылъэу зыфагъэуцужьхэрэм къатегущыIагъэх.

Тхьаркъохъо Адам.