Джэныкъо машIом иухъумакIох

Урысые мэфэпчъым чIыпIэ гъэнэфагъэ щызыубытыгъэ мэфэкIэу ным и Мафэ шэкIогъум иаужырэ тхьаумафэ хагъэунэфыкIы. Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ шэкIогъум и 23-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

Мы мэфэкI шIагъомкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат сабыибэ зиIэ ныхэм афэгушIуагъ. Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, идепутатхэр, министрэхэр, муниципальнэ образованиехэм, общественнэ организациехэм, къэбарлъыгъэIэс амалхэм ялIыкIохэр.

МэфэкI Iофтхьабзэр шIуфэс гущыIэхэмкIэ КъумпIыл Мурат къызэIуихыгъ:

— Мы мафэм сыгу къыздеIэу сышъуфэгушIо, тянэ лъапIэхэр, тянэжъхэр. Джэныкъо машIом иухъумэкIо бзылъфыгъэ — нэу цIыфыгъэ-шэпхъэ дахэхэмрэ Iэдэбныгъэмрэ арыгъуазэрэм лъытэныгъэ ин фэтэшIы, анахь къытпэблэгъэ ыкIи шIу тлъэгъурэ тянэхэм рэзэныгъэ инэу афытиIэр гущыIэ фабэхэмкIэ къатэIотыкIы. КIэлэцIыкIухэм япIункIэ, обществэм ахэр епэсыгъэ цIыфхэу бгъэсэнхэмкIэ ным пшъэрылъэу ыгъэцакIэрэр бэдэд.

Унагъом, ным ыкIи кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу ятыгъэным иIофыгъохэм ренэу тынаIэ атетэгъэты, тапэкIи ащ зэредгъэхъущтым тыпылъыщт.

Лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэ ныхэр, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, къышъупэблэгъэ цIыфхэм ягуфэбагъэрэ яшIулъэгъурэ шъуащымыкIэу илъэсыбэ къэжъугъэшIэнэу сышъуфэлъаIо!

Нэужым сабыибэ зиIэ ны нэбгыри 10-мэ «Материнская слава» зыфиIорэ медалыр, дипломхэмрэ ахъщэ шIухьафтынэу сомэ мин 30 зырызрэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат аритыгъэх. Ахэм ащыщых нэбгыри 8 зыпIурэ Бэгугъэ Заремэ, Вера Самойловар (нэбгыри 7), Елена Кропинар (сабыи 6), ХьадэгъэлIэ Заремэ (нэбгыри 5), Ожъ Анжеликэ (нэбгыри 5).

Джащ фэдэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм, IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ Министерствэм ацIэкIэ сабыищ ыкIи нахьыбэ зиIэ ныхэм афэгушIуагъэх, шIухьафтын зэфэшъхьафхэр аратыгъэх.

Адыгеим иорэдыIохэмрэ икъэшъуакIохэмрэ къатыгъэ концертым мэфэкI зэхахьэр къыгъэбаигъ, IэгутеошхокIэ ахэм апэгъокIыгъэх.

IЭШЪЫНЭ Сусан.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.