Джэнчэтэ СултIан фэгъэхьыгъ

Мыекъуапэ гандбол бзылъфыгъэ командэ щызэхэщэгъэным кIэщакIо фэхъугъэ Джэнчэтэ СултIан фэгъэ­хьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу спорт унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъ.

Краснодар краим, Адыгэ Республикэм якIэлэцIыкIу команди 9 зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ. Мыекъуапэ испорт еджапIэу N 1-м зыщызыгъэ­сэрэ пшъашъэхэм якомандэу Евгений Поповыр зипащэм апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Шытхьалэ щыщ пшъашъэхэм ятIонэрэ чIыпIэр афагъэшъошагъ. Мыекъуапэ иятIонэрэ командэ ящэнэрэ чIыпIэр къыхьыгъ, тренерыр Элионора Житлова.

— Илъэс къэс Джэнчэтэ СултIан фэгъэхьыгъэ шIэжь зэIукIэгъухэр зэхэтэщэх, — къытиIуагъ Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэу Дмитрий Щербаневым. — Спортым, щыIэныгъэм кIэлэцIыкIухэр афэтэгъасэх.