Джыри зы псэупIэ щатIупщыщт

Мыекъопэ районым ит станицэу Абадзехскэр гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зынэмысыгъэ псэупIэ мэкIэ дэдэу Адыгеим къинагъэхэм ащыщыгъ.

Джы мары шышъхьэIу мазэм а Iофыгъор зэшIохыгъэ хъущт. Илъэс заулэм гъэсты­ныпхъэ шхъуан­тIэм ирыкIуапIэу мыщ щашIыщтыгъэр аухыгъ.

Къоджэ псэупIэхэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ федеральнэ программэу 2014 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытагъэм къы-хи­убытэу ар станицэм щагъэ­псыгъ. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэу программэм ипхырыщын фэгъэзагъэм къызэрэщытаIуагъэмкIэ, 2014-рэ илъэсыр ары гъэстыныпхъэ шхъуантIэм ирыкIуапIэхэм якъу­дыин зырагъэжьэгъагъэр. Пстэ­умкIи километрэ 44860-м ехъу ашIыгъ, сомэ миллион 80 фэдиз ащ пэIухьагъ.

Унэхэм ящэлIэгъэным фэшI кооперативэу зэхащагъэм щагу 500 хэхьагъ. Ахэм ащыщэу 93-мэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэр агъэфедэнымкIэ ищыкIэгъэ техническэ амалхэр яIэ хъугъэ. IофшIэн пстэури аухыгъэу шы­шъхьэIум и 24-м гъэстыныпхъэ шхъуантIэм ирыкIуапIэхэр атIупщынхэ гухэлъ яI.

Урысые Федерацием исубъек­тэу гъэстыныпхъэ шхъуантIэр цIыфхэм аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ апэ итхэм Адыгеир ащыщ. Рес­публикэм ипащэхэр федеральнэ программэ зэфэшъхьа­фэу гъэстыныпхъэм ирыкIуапIэхэм ягъэ­псын къызщыдэ­лъытагъэхэм субъектыр ахэгъэ­лэжьэгъэным лъэшэу Iоф зэрэ­дашIэрэм ишIуа­гъэкIэ, процент 92-у Адыгеим ар гъэцэкIагъэ щыхъугъ.

Къоджэ псэупIэхэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэхэр ягъэшIы­гъэным фытегъэпсыхьэгъэ про­граммэм федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ ахъщэу къыфэкIощтым нэмыкIэу субъектым ежь иIахьи къыхилъхьан фаеу къыщыдэлъытагъ. Ар гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм ишIуагъэкIэ 2014-рэ илъэсым къыщыублагъэу Мыекъопэ районым изакъоу псэупIиплIымэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэм ирыкIуапIэхэр ащыкъудыигъэ хъугъэ. НэмыкI муни­ципальнэ образованиехэри мы программэм къыхиубытагъэх.

Джащ фэдэу ПАО-у «Газпромымрэ» Адыгеимрэ республи­кэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр IэкIэгъэхьэгъэным фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэм ишIуагъэкIэ 2020-рэ илъэсым нэс Джэджэ, Кощхьэблэ, Мые­къопэ, Тэхъутэмыкъое ыкIи Шэу­джэн районхэм япсэупIэ 26-мэ ар ящэлIагъэ хъущт.

ХЪУТ Нэфсэт.