Депутатым IукIагъэх

ШIушIэ Iофтхьабзэу «Бэщ фыжь-2018» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу хьафизэхэм я Урысые обществэ ичIыпIэ организациеу къалэу Мыекъуапэ щыIэм илIыкIохэр муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» инароднэ депутатхэм я Совет идепутатэу В. Н. Кононовам IукIэгъагъэх. ЗэдэгущыIэгъоу зэдыряIагъэм бгъуитIуми шъхьэихыгъэу яеплъыкIэхэр къызэраIуа­гъэхэр къыхэщыгъ ыкIи шIуагъэ хэлъэу зэIукIэгъур кIуагъэ. Хьафизэхэм депутатыкIэм къыфаIотагъ чIыпIэу зыщыпсэухэрэм щызекIонхэмкIэ, яшIоигъоныгъэхэр нахь псынкIэу къадэхъунхэмкIэ IэпыIэгъу зэрящыкIагъэр. Депутатыр къаIогъэ пстэуми лъэшэу ынаIэ тетэу ядэIугъ, зыгъэгумэкIыхэрэ Iофыгъохэр ытхыгъэх, сэкъатныгъэ зиIэхэр зыщыпсэухэрэ чIыпIэм щызекIошъунхэмкIэ Iофыгъохэм язэшIохын иIахь хишIыхьанэу къыгъэгугъагъэх.

Мы лъэхъэнэ благъэхэм депутатэу Романова Светланэ Николай ыпхъум зэIукIэ дыряIэнэу рахъухьагъ.

А. Б. Хлопов.
Хьафизэхэм я Урысые обществэ ичIыпIэ организацие итхьамат.