Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 35-рэ зэхэсыгъо 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 27-м зэIуа­гъакIэ.

Зэхэсыгъом зыщатегущы­Iэщтхэ Iофыгъохэм мы къыкIэлъыкIохэрэр ахагъэхьа­гъэх: Адыгэ Республикэм и МВД 2018-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм икIэуххэм яхьылIэгъэ отчетыр; законопроектэу «Адыгэ Республикэм и Законэу «ЧIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьыным ехьылIагъ» зы-фи­Iорэм зэхъокIыныгъэхэр фэ­шIыгъэнхэм фэгъэхьыгъ» зыфиIорэм ятIонэрэу хэп­лъэгъэныр; законопроектхэу «Адыгэ Республикэм зекIоным зыщегъэушъом­бгъугъэнымкIэ икъэралыгъо хабзэ икъулыкъухэм яполномочие­хэм яхьылIагъ», Адыгэ Рес­публикэм изаконхэу «Адыгэ Республикэм изэгъэшIужь хьыкумышIхэм яхьылIагъ», «Урысые Федерацием и Ко­декс истатья зырызхэу административнэ хэукъоныгъэ­хэм афэгъэхьыгъэхэмкIэ про­токолхэр зэ­хэзыгъэуцо­нэу щыт IэнатIэ зиIэ цIыфхэм яхьылIагъ», «Административнэ хэбзэу­къоныгъэхэм яхьы­лIагъ», «КIэлэцIыкIу ибэхэм ыкIи ны-тыхэр зышъхьарымытыжьхэм зыщыпсэущтхэ унэхэр ятыгъэнхэм ехьы­лIагъ», «Адыгэ Республикэм сабыим ифитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэ ехьы­лIагъ», «Адыгэ Республикэм производствэмкIэ ипыдза­фэ­хэм яхьылIагъ» зыфиIохэрэм апэрэу ахэплъэгъэныр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр.

Зэхэсыгъор пчэдыжьым сыхьатыр 10-м Жуковскэм иурам тет унэу N 22-м зэхэ­сыгъохэр зыщыкIохэрэ Залышхоу хэтым щырагъэ­жьэщт.

Адыгэ Республикэм
и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный