Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 31-рэ зэхэсыгъо 2018-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 10-м щыIэщт.

Зэхэсыгъом щахэплъэнхэу мы къыкIэлъыкIорэ Iофыгъохэр къахалъхьащтых: законопроектхэу «2019-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2020-рэ, 2021-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэкIэ Адыгэ Республикэм иреспубликэ бюджет ехьылIагъ», «2019-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2020-рэ, 2021-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэкIэ Адыгэ Рес­публикэм шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ и ЧIыпIэ фонд ибюджет ехьылIагъ» зыфиIохэрэм, «Адыгэ Республикэм изаконхэу «ЗынаIэ зытыра­гъэтрэ, унагъохэм апIунэу аштэгъэ кIэлэцIыкIухэр зэраIыгъхэрэм пае мазэ къэс ахъщэ IэпыIэгъу къа­зэраратырэ шIыкIэм ехьылIагъ», «Лъэшэу къагъэгъу­нэрэ чIыопс чIыпIэхэу республикэ, чIыпIэ мэхьанэ зиIэхэм язэхэщэнкIэ ыкIи якъэухъумэнкIэ Iофыгъо заулэ зэшIохыгъэным ехьылIагъ» зыфиIохэрэм зэхъо­кIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъэм» ятIонэрэу ахэплъэ­гъэныр; законопроектхэу «Адыгэ Республикэм изаконхэу «2018-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2019-рэ, 2020-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэкIэ Адыгэ Республикэм иреспубликэ бюджет ехьылIагъ», «Организациехэм ямылъку хэбзэIахьэу тыралъхьэрэм ехьы­лIагъ», «Зипсауныгъэ зэщыкъуагъэхэм социальнэ, транспорт, инженер инфраструктурэр пэрыохъунчъэу къызфагъэ­федэным, сэкъатныгъэ зиIэхэм фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ячIыпIэхэу зэдагъэфедэхэрэм якIолIэнхэу амал ягъэгъо­тыгъэным ехьылIагъ», «Гъэсэныгъэ Адыгэ Республикэм зэращарагъэгъотырэм ехьы­лIагъ», «Гъэ­сэ­ныгъэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм икъэралыгъо полномочие заулэхэр чIыпIэ зыгъэIоры­шIэ­жьынымкIэ къулыкъухэм афэгъэзэгъэнхэм ехьылIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъэм апэрэу ахэплъэгъэныр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр.

Жуковскэм иурам тет унэу N 22-м хэт Залышхоу зэхэсыгъохэр зыщызэхащэрэм сыхьатыр 10.00-м ащ иIофшIэн щыригъэжьэщт.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный