Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 31-рэ зэхэсыгъо 2018-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 10-м щыIэщт.

Зэхэсыгъом щахэплъэнхэу мы къыкIэлъыкIорэ Iофыгъохэр къахалъхьащтых: законопроектхэу «2019-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2020-рэ, 2021-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэкIэ Адыгэ Республикэм иреспубликэ бюджет ехьылIагъ», «2019-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2020-рэ, 2021-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэкIэ Адыгэ Республикэм шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ и ЧIыпIэ фонд ибюджет ехьылIагъ» зыфиIохэрэм, «Адыгэ Республикэм изаконхэу «ЗынаIэ зытырагъэтрэ, унагъохэм апIунэу аштэгъэ кIэлэцIыкIухэр зэраIыгъхэрэм пае мазэ къэс ахъщэ IэпыIэгъу къазэраратырэ шIыкIэм ехьылIагъ», «Лъэшэу къагъэгъунэрэ чIыопс чIыпIэхэу республикэ, чIыпIэ мэхьанэ зиIэхэм язэхэщэнкIэ ыкIи якъэухъумэнкIэ Iофыгъо заулэ зэшIохыгъэным ехьылIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъэм» ятIонэрэу ахэплъэ­гъэныр; законопроектхэу «Адыгэ Республикэм изаконхэу «2018-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2019-рэ, 2020-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэкIэ Адыгэ Республикэм иреспубликэ бюджет ехьылIагъ», «Организациехэм ямылъку хэбзэIахьэу тыралъхьэрэм ехьылIагъ», «Зипсауныгъэ зэщыкъуагъэхэм социальнэ, транспорт, инженер инфраструктурэр пэрыохъунчъэу къызфагъэфедэным, сэкъатныгъэ зиIэхэм фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ячIыпIэхэу зэдагъэфедэхэрэм якIолIэнхэу амал ягъэгъотыгъэным ехьылIагъ», «Гъэсэныгъэ Адыгэ Республикэм зэращарагъэгъотырэм ехьы­лIагъ», «Гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм икъэралыгъо полномочие заулэхэр чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъухэм афэгъэзэгъэнхэм ехьылIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъэм апэрэу ахэплъэгъэныр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр.

Жуковскэм иурам тет унэу N 22-м хэт Залышхоу зэхэсыгъохэр зыщызэхащэрэм сыхьатыр 10.00-м ащ иIофшIэн щыригъэжьэщт.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный