Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм иятIокIэнэрэ ирэ зэхэсыгъо 2018-рэ илъэсым Iоныгъом и 21-рэм щыIэщт.

ЗытегущыIэщтхэ Iофыгъохэм мы къыкIэлъыкIохэрэр ахагъэ­хьагъэх: Адыгэ Республикэм и Законэу «Адыгэ Республикэм 2018-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2019-рэ, 2020-рэ чэзыу илъэсхэмкIэ иреспубликэ бюджет ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм изакон заулэмэ зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм бюджет Iофыр зэрэщыгъэпсыгъэм ехьы­лIагъ», «Адыгэ Республикэм щыпсэурэ цIыф куп гъэнэфагъэхэм социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ Iофтхьабзэхэм яхьылIагъ», «Транспорт хэбзэIахьым ехьылIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм ыкIи нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ законопроектхэм ахэплъэгъэныр.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный