Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 18-рэ зэхэсыгъо 2017-рэ илъэсым шэкIогъум и 21-м щыIэщт.

Зэхэсыгъом зыщахэплъэщтхэм мыщ къыкIэлъыкIорэ Iофыгъохэр ахагъэхьагъэх: Адыгэ Республикэм изаконхэу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образование ихэдзэкIо комиссие ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм икъалэ, ирайон ичIыпIэ хэдзэкIо комиссие ехьылIагъ», «ЧIыпIэ референдумыр Адыгэ Республикэм зэрэщызэхащэрэм ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм иныбжьыкIэхэм къэралыгъо IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм къыщыдагъэкIыхэрэмрэ щагъэфедэхэрэмрэ япыдзафэхэм яхьылIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъэ законопроектхэм ятIонэрэу ахэплъэгъэныр; законопроектхэу «2018-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2019-рэ, 2020-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэкIэ Адыгэ Республикэм иреспубликэ бюджет ехьылIагъ», «2018-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2019-рэ, 2020-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэкIэ Адыгэ Республикэм шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ и ЧIыпIэ фонд ибюджет ехьылIагъ» зыфиIохэрэм, «Адыгэ Республикэм изаконхэу «Бюджет Iофыр Адыгэ Республикэм зэрэщыгъэпсыгъэм ехьылIагъ», «2017-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2018-рэ, 2019-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэкIэ Адыгэ Республикэм шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ и ЧIыпIэ фонд ибюджет ехьылIагъ», «2017-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2018-рэ, 2019-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэкIэ Адыгэ Республикэм иреспубликэ бюджет ехьылIагъ», «Этил спиртым, шъон пытэхэм, спирт зыхэт продукцием якъыдэгъэкIынкIэ ыкIи ягъэзекIонкIэ Iофыгъо заулэхэм язэшIохын, шъон пытэхэм нахь макIэу яшъонхэм яхьылIагъ», «Сэкъатныгъэ зиIэхэм атегъэпсыхьэгъэ IофшIэпIэ чIыпIэхэмкIэ квотэхэм, анахь макIэми ахэм япчъагъэ зэрэхъун фаем яхьылIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъэм» апэрэу ахэплъэгъэныр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр.

Урамэу Жуковскэм тет унэу N 22-м хэт Залышхоу зэхэсыгъохэр зыщызэхащэрэм сыхьатыр 11.00-м ащ иIофшIэн щыригъэжьэщт.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм

и Тхьаматэу ВЛАДИМИР Нарожный