Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 17-рэ зэхэсыгъо 2017-рэ илъэсым чъэпыогъум и 25-м щыIэщт.

Зэхэсыгъом зыщахэплъэщтхэм мыщ къыкIэлъыкIорэ Iофыгъохэр ахагъэхьагъэх: Адыгэ Республикэм изаконхэу «Адыгэ Республикэм икъэралыгъо граждан къулыкъу ехьылIагъ», «Экономическэ классым хэхьэрэ унэ зэзыгъэгъотынэу фитыныгъэ зиIэхэм яспискэ зэрэзэхагъэуцорэ ыкIи зигугъу къэтшIыгъэ цIыфхэр ащ фэдэ спискэхэм зэрахагъахьэрэ шIыкIэм ехьылIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэхэм» ятIонэрэу ахэплъэгъэныр; законопроектхэу «Адыгэ Республикэм изаконхэу «2025-рэ илъэсым нэс Адыгэ Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием ехьылIагъ», «Административнэ хэбзэукъоныгъэхэм яхьылIагъ», «Адыгэ Республикэм къыщашIыхэрэмрэ щагъэфедэхэрэмрэ япыдзафэхэм яхьылIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэхэм» апэрэу ахэплъэгъэныр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр.

Жуковскэм иурам тет унэу N 22-м хэт Залышхоу зэхэсыгъохэр зыщызэхащэрэм сыхьатыр 11.00-м ащ иIофшIэн щыригъэжьэщт.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, бюджет-финанс, хэбзэIахь, экономикэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ икомитет итхьаматэу IЭЩЭ Мухьамэд