ГъэIорышIэпIэ анахь дэгъухэм ащыщ

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иколлегие игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм 2017-рэ илъэсым къулыкъум Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм ыкIи тызхэт илъэсым пшъэрылъэу зыфигъэуцужьхэрэм щатегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, федеральнэ инспекторэу Владимир Маргасовыр, республикэм ипрокурор шъхьаIэ игуадзэу КIыкI Исмахьилэ, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

АР-м и Правительствэ и Тхьаматэу Александр Наролиным зэхэсыгъом пэублэ псалъэ къыщишIызэ, къэзэрэугъоигъэхэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ шIуфэс къарихыгъ, хьыкум приставхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм шIуагъэ къытэу ыкIи пшъэрылъэу апашъхьэ щытхэр зэкIэ зэшIуахынхэу къафэлъэIуагъ. ГъэIорышIапIэм блэкIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэм осэшIу фишIыгъ, къулыкъушIэхэм тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэм кIэкIэу къащыуцугъ. Республикэ бюджетым ихахъохэр нахьыбэ шIыгъэнхэмкIэ, цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ ыкIи зэтегъэуцожьыгъэнхэмкIэ хьыкум приставхэм япшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу зэрагъэцакIэхэрэр къыIуагъ.

ГъэIорышIапIэм ипащэу Дмитрий Лабазовыр илъэсым изэфэхьысыжьхэм ыкIи гухэлъэу щыIэхэм нэужым къатегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, федеральнэ ведомствэм къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ, шIуагъэ къытэу IофшIэныр зэхэщэгъэнымкIэ къэгъэлъэгъонэу щыIэхэмкIэ ГъэIорышIапIэр УрысыемкIэ анахь дэгъухэм ахалъытагъ. 2017-рэ илъэсым хьыкум приставхэм административнэ хэбзэукъоныгъэ 264-рэ къыхагъэщыгъ, ыпэрэ илъэсым егъэпшагъэмэ, а пчъагъэр проценти 7,3-кIэ нахьыб. БэшIагъэу зылъыхъущтыгъэхэ нэбгырэ 45-рэ къаубытыгъ, ахэм ащыщэу 13-м бзэджэшIэгъэ хьылъэхэр ыкIи хьылъэ дэдэхэр зэрахьагъэх. Хьыкум приставхэм зэхафын фэе Iоф мин 223-рэ фэдиз блэкIыгъэ илъэсым аIэкIэлъыгъ. Сомэ миллиардрэ миллион 200-рэ зытефэрэ Iоф мини 102-рэ ГъэIорышIапIэм зэхифыгъ.

КъулыкъушIэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэм язэшIохын ары. Зэхэубытэгъэ бюджетым сомэ миллион 413-рэ рагъэхьагъ. КIэлэпIупкIэм итын ылъэныкъокIэ зэхафын фэе Iоф мини 4-м ехъу ГъэIорышIапIэм IэкIэлъыгъ. Ахэм ащыщэу Iоф мин 1,5-м ехъур гъэцэкIагъэ хъугъэ, сабыйхэм сомэ миллион 49-рэ фэдиз афызэкIагъэкIожьыгъ. КIэлэпIупкIэр бэшIагъэу зымытыхэрэм алъэныкъокIэ уголовнэ Iофи 198-рэ къызэIуахыгъ, 2016-рэ илъэсым а пчъагъэр 177-рэ хъущтыгъэ.

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр, хэбзэгъэуцугъэм диштэу пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэр Iофыгъо шъхьаIэхэм ащыщэу ГъэIорышIапIэм ипащэ къыгъэнэфагъ. Джащ фэдэу хэбзэIахьхэр, административнэ тазырхэр, нэмыкIхэри игъом зымытыхэрэм алъэныкъокIэ Iофэу ашIагъэм Дмитрий Лабазовыр къытегущыIагъ. 2018-рэ илъэсым анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэр къыгъэнэфагъэх.

Зэхэсыгъом икIэух илъэсым изэфэхьысыжьхэм къадыхэлъытагъэу зипшъэрылъхэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэгъэхэ къулыкъушIэхэр ведомственнэ тынхэмкIэ къыхагъэщыгъэх, ахэм афэгушIуагъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.