ГъэшIэгъоны, кIэракI, еджэгъошIу

Илъэсым плIэ урcыбзэкIэ къыдэкIырэ кIэлэцIыкIу журналэу «Родничок Адыгеи» зыфиIорэм ия N 2-рэ чэзыу зыфасIорэр. ЦIыкIухэмкIи инхэмкIи уасэ зиIэу ар щыт.

Зэрэхабзэу, къытедзэгъу пэпчъ АР-м ихъугъэ-шIэгъэ инхэу мэхьанэ зиIэхэр мыщ къыредзэх: гъэсэныгъэм ыкIи пIуныгъэм, нэмыкI щыIэныгъэ лъэныкъохэм яIофыгъохэр къизыIотыкIыхэрэ тхыгъэ зэфэшъхьафхэр къыдэхьэх. Журналым игъэхьазырын-зэгъэкIун ежь творческэ IофышIэхэм ямызакъоу, еджэкIо чан сэнаущхэри зэралъэкIэу хэлажьэх. Ахэм яусэхэр, рассказ цIыкIухэр, къэбархэр бэрэ тэлъэгъух.

Джы сапашъхьэ илъ къыдэкIыгъор ыкIышъо-теплъэкIи, купкIымкIи уигъэразэу зэхэлъ. Адыгеим игъэтхэ чIыопсэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэ чъыгхэм якъэгъэгъэгъур нэр пIэпихэу нэгум къыкIэуцо; шъэожъыеу тырашIыкIыгъэу цыер зыщыгъри, гоIу дэд. Журналым кIэлэцIыкIухэм ясурэт зэфэшъхьафхэр, ежьхэм ашIырэ сурэтхэр, атхыхэрэр бэу дэтых. Журналыр пчъагъэмкIэ мини 6,5-рэ мэхъу, джащ фэдиз унагъохэм арэхьэ, тхылъеджаби, ныбджэгъуби иI. «Родничок Адыгеи» зыфиIорэм иредакторыр Бэгъушъэ Мариет, творческэ екIолIэкIэ гъэнэфагъэ фишIызэ журнал чэзыу пэпчъ узIэпищэу егъэпсы.

ШIэныгъэ лые зэрэщымыIэр, чIыопсым ишъэфхэр зыфэдэхэр журналым къыщыIотагъэх. Ащ ищысэх «Куда бегут ручьи» зыфиIорэ тхыгъэр, «Незабудка» зыфиIоу, я N 35-рэ лицеим иеджакIоу Хьакъуй Джанеттэ ытхыгъэр.

Гъатхэм ыкIи Дэхагъэм ямэфэкIкIэ нэкIубгъом журналэу «Родничокым» иIофышIэхэм ыкIи иеджакIохэм къащыфэгушIох АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Андзаур, КъокIыпIэм щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музей икъутамэу Мыекъуапэ дэтым ипащэу Кушъу Нэфсэт, лъэпкъ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иредактор шъхьаIэу Дэрбэ Тимур, зэлъашIэрэ тележурналистэу ТIэшъу Светэ.

УсэкIошхоу МэщбэшIэ Исхьакъ иусэ блэрхэу гъатхэм, жъоныгъокIэ тыгъэм, жъоныгъокIэ ощхым якIэрэкIагъэ къызыщыIуагъэхэм, усакIохэу Е. Поздняковам, С. Абрэджым ыкIи ежь кIэлэцIыкIухэм яусэхэм чIыпIэ щагъотыгъ.

«Счастье — когда ребенок улыбается» зыфиIорэ тхыгъэу, журналым иредакторэу Бэгъушъэ Мариет зэдэгущыIэгъоу Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу сымэджэщым иврачэу Тао Джэнэт дишIыгъэм гу зылъыуе-гъатэ.

ЕджэкIо цIыкIухэр яфитыныгъэхэр ашIэу пIугъэнхэми журналым мэхьанэ фешIы; сабый дэдэхэм апаекIэ нэкIубгъори пкIырапкIын. Адыгэ пшысэхэри дэбгъотэщтых. Орэдыр лъэпкъым икIасэу къызэрэрыкIорэр, ащ лъэпкъым итарихъ зэрэхэгъэщагъэр, «С песней по жизни» зыфиIорэмкIэ къыщиIотыкIыгъ. КIэлэцIыкIухэм яIэкIоцI дунае зыфэдэр — яеджакI, анахь агукIэ якIасэу зыпылъхэр къызыщаIорэ тхыгъэхэр ыкIи кIэлэцIыкIу сурэтхэр гъэшIэгъоных. «Родничок Адыгеи» зыфиIорэ журналым ухэтми джащ пае пшIуабэ шIэу уежэ. Ащ игъэхьазырын дэулэурэ пстэумэ уигуапэу, уагъэразэу «Шъопсэу!» яоIо.

ДЗЭУКЪОЖЬ Нуриет.