ГъэцэкIэжьын IофшIэнхэр лъагъэкIуатэх

Псыр къыдэмыкIыным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрэзэхащэхэрэм ынаIэ тет АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Гъэ­цэкIэжьын IофшIэнхэр мы уахътэм ащэкIох къу­тырэу Дэгужъыем пхырыкIырэ псыхъоу Лабэрэ къутырэу Чумаковым пхырыкIырэ псы­хъоу Шъхьэ­гуащэрэ ячIыпIэхэм ащыщхэм.

IофшIэнхэр зэрэлъыкIуатэхэрэм зыщигъэгъозагъ Красногвардейскэ районым иадминистрацие ипащэ.

— Гухэлъэу щыIэм ипроцент 80-р гъэцэкIагъэ хъу­гъэ, чIыгу кубометрэ мини 10 фэдизэу агъэфедагъэм ишIуагъэкIэ метрэ 12 зишъомбгъогъэ псэуалъэр гъэ­псыгъэ хъугъэ, — къыIуагъ Осмэн Альберт.

Дамбэр зэхэмыоным фэшI мыжъо пытэхэмкIэ къау­хъумэ. Планэу щыIэмкIэ бэдзэогъум игузэгу нэс Iоф­шIэнхэр аухыщтых.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2018-рэ илъэсым псыхъохэу Фарзэ, Шъхьэгуащэ, Лабэ, Псынэф ыкIи Джаджэ янэпкъхэм къадэмыкIынхэм фытегъэпсыхьагъэхэ Iофтхьабзэхэр зэхащагъэх. 2019 – 2020-рэ илъэсхэм федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ сомэ миллиони 8129,7-рэ, республикэ бюджетым къытIупщырэ сомэ миллион 14,4-рэ мы лъэныкъом пэIуагъэхьащт. Ащ нэмыкIэу мы Iофтхьабзэхэм язэхэщэн пэIухьащт мылъкур муниципалитетхэм ябюджетхэм къадыхалъы­тагъэх.