Гъэтэрэзыжьынхэм атегущыIагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм бюджет, финанс, хэбзэIахь, экономикэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ икомитет 2019-рэ илъэс бюджетым ыкIи 2020 — 2021-рэ илъэсхэмкIэ агъэнэфагъэхэм афэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ Къэралыгъо Советым – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, Комитетым ипащэу Iэщэ Мухьамэд.

Республикэ бюджетым фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроект АР-м и Парламент апэрэ еджэгъумкIэ щаштагъ. ЯтIонэрэ еджэгъумкIэ хэплъэнхэу гъэтэрэзыжьынэу депутатхэм къыхалъхьагъэр Iэщэ Мухьамэд къызэриIуагъэмкIэ, пстэумкIи 22-рэ мэхъу. Ахэм нэужым атегущыIагъэх.

АР-м финанс IофхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый АР-м и ЛIышъхьэ къыхилъхьэгъэ гъэтэрэзыжьыным апэ щигъэгъозагъэх. Федеральнэ ахъщэ тедзэу сомэ миллиарди 2-рэ миллион 832-м ехъу — 2019-рэ илъэсым, миллиардрэ миллион 530-м ехъу — 2020-м ыкIи миллиардрэ миллиони 155-м ехъу 2021-рэ илъэсым республикэм къыфатIупщынэу агъэнэфагъ. Бюджетым фэгъэ­хьыгъэ законопроектым ар къыдыхэлъы­тэгъэным пае гъэтэрэзыжьын фэпшIын фае. Комитетым хэтхэм ащ дырагъэштагъ.

Псыхъохэм янэпкъхэу псыр къыдэкIуа­емэ къадэкIыным ищынагъо зиIэхэр гъэпытэгъэнхэм фэшI Кощхьэблэ ыкIи Красногвардейскэ районхэм афатIуп­щыщт ахъщэр къыдэлъытэгъэнми тегущыIэхи, ащ фэгъэхьыгъэ гъэтэрэзыжьыным дырагъэштагъ. Автомобиль гъогу­хэм ягъэцэкIэжьын пае Адыгэкъалэ сомэ миллион 30, Инэм къэлэ псэупIэ коим миллион 25-рэ ыкIи къалэу Мыекъуапэ миллион 46-м ехъу афэтIупщыгъэным фэгъэхьыгъэ гъэтэрэзыжьынри аштагъ.

Медицинэм епхыгъэ учреждениеу Мыекъуапэ дэтхэм апае сомэ миллиони 120-рэ, Мыекъопэ район сымэджэщым хирургиемкIэ иотделение игъэцэкIэжьын фэшI миллиони 3-рэ мин 500-рэ бюджетым къыдыхэлъытэгъэным фэгъэхьыгъэ гъэтэрэзыжьынри игъоу депутатхэм алъытагъ. Ащ АР-м и ЛIышъхьэ кIэщакIо фэхъугъ.

Депутатхэр зытегущыIагъэхэу аштагъэхэм ащыщ спортым ыкIи физкультурэм япхыгъэ учреждениехэм ащыщхэм апае сомэ миллиони 4-рэ мин 500-рэ, республикэ программэу бзэджэшIагъэ зэрамыхьаным ыкIи ошIэ-дэмышIэ Iоф къэмыхъуным афытегъэпсыхьагъэм пэшIорыгъэшъ IофшIэнэу къыщыгъэнэфагъэхэм ягъэцэкIэн пае сомэ миллиони 10 бюджетым къыщыдэлъытэгъэным, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ гъэтэрэзыжьынхэр.

Гъэтэрэзыжьын 22-у къыхалъхагъэхэм зэкIэми адырагъэштагъэп, ау депутатхэм ахэм къащаIэтыгъэ Iофыгъохэм ащыщэу охътэ благъэм шIокI имыIэу зэшIохы­гъэн фаехэм апэIухьащтыр нэмыкI шIыкIэхэмкIэ къэгъотыгъэнэу зэдаштагъ.

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ Адыгэ Республикэм и ЧIыпIэ фонд 2019-рэ илъэсымкIэ ибюджет ыкIи 2020 — 2021-рэ илъэсхэмкIэ агъэнэфагъэми гъэтэрэзыжьынэу фашIыщтхэм атегущыIагъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ законопроектыри АР-м и Парламент апэрэ еджэгъумкIэ щаштагъ.

Джы мы гъэтэрэзыжьынэу зыдырагъэштагъэхэр къыдэлъытагъэхэу Парламентым изэхэсыгъо ятIонэрэ еджэгъумкIэ щытегущыIэнхэу законопроектыр къыхалъхьащт.

ХЪУТ Нэфсэт.