Гъэтхапэм и 14-р — адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Бзэр, тарихъыр ыкIи культурэр лъэпкъым игушъхьэлэжь байныгъэу щытых. ЗэрэзэлъыIэсыхэрэ, ягупшысэ къызэрэраIотыкIырэ амалышIоу бзэр зэрэщытым елъытыгъэу лъэпкъым икультурэ илъэныкъо зэфэшъхьафхэр гъэбаигъэнхэм, гушъхьэлэжьыгъэм зыкъегъэIэтыгъэным ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм текIоныгъэхэр ащышIыгъэнхэм фэлажьэ. Тэ пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр ижъырэ адыгэ культурэм изы Iахьышхоу щыт бзэр къэтыухъумэныр ары.

Республикэм наукэмрэ гъэсэныгъэмрэ алъэныкъокIэ щылажьэхэрэм адыгабзэр къэухъумэгъэным, хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным ыкIи зегъэушъомбгъугъэным яIахьышхо хашIыхьэ. Джащ фэдэу Адыгеим ипащэхэми а лъэныкъомкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэшIуахых, лъэпкъ политикэу республикэм щызэрахьэрэми чIыпIэ гъэнэфагъэ ащ ренэу щиубытыщт.

Адыгабзэр урысыбзэм фэдэу къэралыгъуабзэу щыт, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъыным, мамырэу ахэр зэдэпсэунхэм фэлажьэ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр! Мы мэфэкI мафэм зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, Адыгэ Республикэмрэ ти Хэгъэгушхоу Урысые Федерациемрэ яфедэ зыхэлъ ублэпIэ пстэуми гъэхъэгъэ инхэр ащышъушIынхэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм

и ЛIышъхьэу

КЪУМПIЫЛ Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —

Хасэм и Тхьаматэу

Владимир НАРОЖНЫЙ