Гъэтхапэм и 14-р – адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Лъэпкъым ыбзэ – лъэпкъ шIэныгъэм, шэн-хабзэхэм язехьакIу, ащ идунэееплъыкIэ, итарихъ ыкIи икультурэ къыплъызыгъэIэсырэ амал.

ЦIыфхэр зэдэгущыIэнхэмкIэ бзэр амал шъхьаIэу зэрэщытым дакIоу, унэгъо хъызмэтым изехьанкIэ къулайныгъэу яIэ хъугъэр зы лIэужым адрэм IэкIигъэ­хьажьынымкIэ, лъэпкъыр нэмыкIхэм къахэзыгъэщырэ хабзэхэр къагурыIонхэмкIэ ишIогъэшхо къэкIо.

ТиреспубликэкIэ адыгабзэр къэралыгъуабзэхэм зэращыщым имызакъоу, лъэпкъ байныгъэшхоуи щыт. Ащ икъэухъумэн, ихэхъоныгъэ ыкIи зэлъягъэшIэгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм ренэу анаIэ атырагъэты.

Адыгабзэм икъэухъумэнкIэ, ихэхъоныгъэкIэ, джащ фэдэу къыткIэхъухьэхэрэр ащ изэгъэшIэн нахь фэгъэ­чэфыгъэнхэмкIэ тиреспубликэ щызэрахьэрэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэ къызэрэкIощтым тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэшIурэ шъуиIэнхэу, дунаир мамырэу, шIур шъуигъогогъоу шъущыIэнэу шъуфэтэIо! Тигухэлъ шъхьаIэ къыддэхъуным – Адыгеимрэ Урысыемрэ джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунхэм апае адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ тизыкIыныгъэ итамыгъэу орэхъу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный