ГъэсэныгъэмкIэ IэпыIэгъушху

УФ-м гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ зэнэкъокъоу зэхищэхэрэм якIэуххэр шэкIогъум и 2-м зэфахьысыжьыгъэх. Адыгеир ахэм ащытекIуагъ ыкIи проект зэфэшъхьафхэм ягъэцэкIэнкIэ грантхэр къыхьыгъэх.

Ахэм яшIуагъэкIэ республикэм гъэсэныгъэмкIэ иситемэ сомэ миллион 500 къыIукIэщт.

Искусствэм, спортым ыкIи наукэм алъэныкъокIэ сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэр къы­хэгъэщыгъэнхэм ыкIи ахэм IэпыIэгъу афэхъу­гъэным пае чIыпIэ Гупчэу агъэпсыщтым сомэ миллион 320-рэ пэIухьащт. Гупчэр республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм хэтэу ашIыщт. Федеральнэ проектыкIэу «КIэлэцIыкIу пэпчъ игъэхъагъ» зыфиIорэм хэтэу гъэсэныгъэмкIэ фондэу «Зэчыимрэ гъэхъагъэмрэ» зыфиIорэр икIэщакIоу ыкIи игъэцэкIакIоу а Iофтхьабзэр зэшIуахыщт.

Арышъ, Адыгеим «Сириус» зыфиIорэм фэдэу ежь гупчэ иIэ хъущт.
АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, зэнэкъокъу­хэм Адыгеир зэращытекIуагъэм ишIуагъэкIэ естественнэ-научнэ техническэ лъэныкъомкIэ гъэсэныгъэ Iахьтедзэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэ­нымкIэ кIэлэцIыкIу технопаркэу «Кваноториум» зыфиIорэр ышIынэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъэу къыгъэуцугъэр гъэцэкIагъэ хъущт. А площадкэм кIэлэцIыкIу­хэм задачэ зэфэшъхьафхэр къыщашIынхэ алъэ­кIыщт. Ахэр робототехникэм къыщегъэжьагъэу пилот зимыIэ объектхэм яшIын нэсыжьэу яхьылIэгъэщтых.

Ащ нэмыкIэу федеральнэ проектэу «Учитель будущего» зыфиIорэм хэтэу Адыгеим сомэ миллиони 100 къыфатIупщыщт. Ар кIэлэегъа­джэхэм яшIэныгъэхэм зыщахагъэхъорэ институтыр икIэрыкIэу гъэпсыжьыгъэным пэIу­-хьащт.

Ахэм анэмыкIэу джыри федеральнэ проектэу «КIэлэцIыкIу пэпчъ игъэхъагъ» зыфиIорэмкIэ федеральнэ IэпыIэгъу Адыгеим къыIукIэщт. Волонтер движениемкIэ проектэу «Регион добрых дел» зыцIэм щыщэу республикэм сомэ миллионищ къыIэкIэхьащт.

Проектхэм ягъэцэкIэнкIэ республикэ бюджет­ри IэпыIэгъу хъущт.
(Тикорр.).

­