Гъэмафэм зыфагъэхьазыры

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ кIэщакIо зыфэхъугъэ зэIукIэ Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжым щыкIуагъ.

КIэлэцIыкIу лагерьхэм гъэмафэм агъэкIощт вожатэхэр ыкIи кIэлэпIухэр ащ къырагъэблэгъагъэх. Республикэм ит ведомствэ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэу зэIукIэм хэлэжьагъэхэм къэралыгъо инспекторхэри ахэтыгъэх.

НыбжьыкIэхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ шIуагъэ къыхьэу зэхэщэгъэным хахьэу гъогурыкIоным ишапхъэхэри кIэлэцIыкIухэм арагъашIэх. Ащ пае инспекторхэм кIэлэпIухэм зафагъазэзэ, гъогум щынэгъончъэу зэрэщызекIощтхэ шIыкIэхэр, кушъхьэфачъэм тесхэмкIэ шапхъэхэр, нэфынэр къэзытырэ пкъыгъохэр зэрагъэфедэщтхэр агу къагъэкIыжьыгъэх. Iофтхьабзэм зыщытегущыIагъэхэм ащыщ кIэлэцIыкIу купхэр транспортымкIэ зэрэзэращэщтхэм пылъ шапхъэхэри. Iофтхьабзэм изэхэщакIохэм зэралъытэрэмкIэ, кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ ыкIи ящыIэныгъэ къызэтенэнхэмкIэ кIэлэпIухэм шIэныгъэу арагъэгъотыщтым ишIуагъэ къэкIощт.