Гъот макIэ зиIэхэм адэIэпыIэщтых

Мэкъуогъум и 3-м щегъэжьагъэу аналог шIыкIэм тет телевидением республикэм Iоф щишIэжьыщтэп.

А уахътэм нэс гъот макIэ зиIэ цIыфхэм цифровой си­гнал къэзыубытыхэрэ приставкэхэр аIэкIагъэхьанхэу АР-м и ЛIы­шъхьэ пшъэрылъ къы­гъэуцугъ.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэрал­хэм ащыпсэурэ тилъэпкъэ­гъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр къызэ­риIуагъэмкIэ, социальнэ ухъу­мэным ылъэныкъокIэ телеприставкэ 1200-рэ ыпкIэ хэмылъэу къатIупщыгъ. Джащ фэдиз джыри зэрагъэгъо­тын фае. АР-м и ЛIы­шъхьэ ипресс-къулыкъу къызэриты­рэмкIэ, мы Iофым изэшIохын муниципалитетхэр къыхэлэжьэнхэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афишIыгъ.

— Мыщ епхыгъэ фондым амалхэу къытыхэрэр, шъолъырым къытIупщырэ грант мылъкур, нэмыкI шIыкIэхэр къыз­фэжъугъэфедэх. Республикэм щыпсэухэрэм зэкIэми цифрэ шIыкIэм тет телевидениер алъы­Iэсын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

(Тикорр.).