Гъогу зэхэкIыпIакIэхэр ашIых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ къэралыгъо компаниеу «Урысые автомобиль гъогухэр» («Росавтодор») зыфиIорэм иправление итхьаматэу Сергей Кельбахрэ Адыгеим итранспорт инфраструктурэ зызэрэрагъэушъомбгъущтым тегущыIагъэх.

Федеральнэ гъогоу М-4 «Дон» зыфиIорэм транспорт зэхэкIыпIэхэр зэрэщашIыщтхэм епхыгъэ Iофыгъом шъхьафэу зэIукIэгъум щыхэплъагъэх. Зигугъу къэтшIыгъэ гъогум игъэIорышIэн фэгъэзагъэр къэралыгъо компаниеу «Урысые автомобиль гъогухэр» зыфиIорэр ары. Мы гъогум щыщ километрэ 21,6-р Адыгеим щыпхырэкIы.

«Нахьыбэу автомобильхэр зэрыкIорэр Тэхъутэмыкъое, Те­уцожь районхэм ащыгъэпсыгъэ гъогухэр ары. АдыгеимкIэ мэхьанэшхо иIэу щыт транспорт зэхэкIыпIакIэхэр шIыгъэнхэм. Ахэм яшIуагъэкIэ автомобильхэр нахьышIоу гъогухэм ащызекIо хъущтых, гъогурыкIонымкIэ шапхъэхэри къыдалъытэщтых», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

ГущыIэм пае, къэлэ гъэпсыкIэ зиIэ поселкэу Лъэустэнхьаблэ дэжь гъогу зэхэкIыпIэ щышIы­гъэнымкIэ республикэр «Росавтодорым» езэгъыгъ. ООО-у «СтройЮгРегион» зыфиIорэм ащ игъэпсынкIэ зэзэгъыныгъэ дашIыгъах. ШIэхэу псэолъэшIын IофшIэнхэр рагъэ­жьэщтых. 2019-рэ илъэсым иIо­ныгъо псэуалъэр атынэу ра­хъухьэ.

Псэуалъэр зыщагъэпсыщт чIыпIэм Сергей Кельбахрэ Къум­пIыл Муратрэ проектыр зэрэпхыращыщтым щытегущыIагъэх. А проектым диштэу автомобиль гъогу метрэ 1745,5-рэ агъэкIэжьыщт, IахьиплIэу зэтеутыгъэ гъогур, лъэсрыкIохэм атегъэпсыхьэгъэ зэпырыкIыпIэр агъэпсыщт. Джыдэдэм IофшIэнхэм зафагъэхьазырэу рагъэ­жьагъ, Iоныгъор ары ахэм нахь зызырагъэушъомбгъущтыр.
Къэралыгъо компанием ипащэ гъогурыкIонымкIэ шапхъэхэр къыдалъытэн зэрэфаем анаIэ тыраригъэдзагъ, общественнэ транспортымкIэ щынэгъончъэ чIыпIэхэм къэуцупIэхэр ащагъэ­псынхэу, цIыфхэр тэрэзэу зэращэнхэм тегъэпсыхьэгъэ нэмыкI амалхэр зэрахьанэу игъо къафилъэгъугъ. Ащ епхыгъэу Адыгеим и ЛIышъхьэ Псэкъупсэ лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэр гъэ­псыгъэн зэрэфаер къыIуагъ. Ащ нэмыкIэу КъумпIыл Мурат гъогушIхэм пIалъэхэр къыдалъы­тэнхэу, Iофхэр дэгъоу зэхащэнхэу пшъэрылъ афишIыгъ. Рес­пуб­ликэм ихэбзэ къулыкъухэми Iофыгъо заулэхэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу къазэрафэхъущтхэр къаIуагъ.
Адыгеим и ЛIышъхьэ Тэхъу­тэмыкъое районым игъогухэм ащыщ горэм джыри автомобильхэр бэу зэрэщызекIохэрэр хигъэунэфыкIыгъ. Ащ пае республикэм ипащэ Краснодар икъо­кIыпIэ, икъыблэ лъэныкъохэр зэзыпхыщтхэ гъогу агъэпсынэу игъо ылъэгъугъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрилъытэрэмкIэ, а псэуа­лъэхэр загъэпсыхэкIэ, транспортыр нахьышIоу зекIо, гъогурыкIонымкIэ шапхъэ­хэр къыдалъытэнри нахь Iэры­фэгъу хъущт.

Сергей Кельбах къызэриIуагъэмкIэ, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ къэ­ралыгъо компаниеу «Росавтодор» зыфиIорэмрэ зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэм къыдыхэлъытагъэу гъогухэмкIэ шъолъыр про­граммэхэр Адыгеим щыпхырыщыгъэнхэмкIэ федеральнэ Iэпы­Iэгъоу тапэкIи къаратырэр лъагъэкIотэщт.
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.