Гъогухэр щынэгъончъэнхэр

Теуцожь районым игъогухэм ащыщынэгъончъэнымкIэ комиссием изичэзыу зэхэсыгъо бэмышIэу иIагъ. Район администрацием ипащэ иапэрэ гуадзэу Зэрамыку Салбый зэрищэгъэ зэIукIэгъум хэлэжьагъэх район ГИБДД-м ипащэу Георгий Бардюг, иIофшIэгъухэр, чIыпIэ койхэм япащэхэм ащыщхэр, нэмыкIхэри.

ГИБДД-м иIэшъхьэтетэу Георгий Бардюг апэ гущыIэр зыратым къызэриIуагъэмкIэ, гъогухэм атехъухьэхэрэ тхьамыкIагъохэр нахь макIэ шIыгъэнхэм бэрэ рэгущыIэхэми, ащ фэгъэхьыгъэ пэшIорыгъэшъ IофшIэнхэр план гъэнэфагъэм тетэу зэрахьэхэми, Iофхэм язытет уигъэрэзэнэу щытэп.

КъызэриIуагъэмкIэ, ешъуагъэу рулым кIэрысхэу гъогум къызэрэтехьэхэрэр щагъэзыен алъэкIырэп. ЕтIани Iофыр къэзыгъэхьылъэжьхэрэм ащыщ ешъуагъэу къаубытыхи, агъэпщынэгъэгъэ кIэлакIэхэр етIани ятIонэрэуи, ящэнэрэуи къызэрагъэуцухэрэр. УмыгъэшIэгъон плъэкIырэп ахэм янэ-ятэхэм якIалэхэм язытет алъэгъузэ, автомашинэр къаратышъ, гъогум къызэрэтыратIупщыхьэхэрэр.

Георгий Бардюг щысэхэри къыхьыгъэх. 2016-рэ илъэсым ешъуагъэу автомашинэ рулым кIэрысэу ятIонэрэу къаубыти агъэпщынагъэр нэбгыри 133-рэ. Джыри ахэм афэдэхэу тызхэхьэгъэ илъэсым пыкIыгъэ мэзитIум нэбгырэ 17 автоинспекторхэм къаубытыгъах. Ащ фэдэ зекIуакIэм тхьамыкIагъоу къытфихьырэри къариIуагъ. 2016-рэ илъэсым тигъогухэм цIыфэу атекIодагъэр ыпэрэ гъэм елъытыгъэмэ, процент 83-кIэ нахьыб.

— Мы гумэкIыгъом

ГИБДД-м иIофышIэхэм язакъокIэ гъунэ фэпшIын плъэкIыщтэп, — къыщиIуагъ ащ зэIукIэм. — ЗэкIэми тызэкъоуцон, ешъуакIохэм тябэнын фае. Мары чIыпIэ койхэм япащэхэр щысых. Къуаджэхэм, къутырхэм цIыф зэхахьэхэр ащызэхэшъущэн, тэри тыкъежъугъэблэгъэн, ешъуагъэу къаубытыгъэхэри, янэ-ятэхэри зэIукIэм къешъущалIэхэзэ, тадэжъугъэгущыIэн фае. ЯтIонэрэмкIэ, былым шъхьэрыкIохэр чэщырэ гъогухэм къызэратехьэхэрэр, ахэм апкъ къикIыкIэ авариехэр зэратехъухьэхэрэми гъунэ фэмышIыгъэ хъущтэп.

Комиссием изэхэсыгъо гъогухэм ащыщынэгъончъэным, тхьамыкIагъоу атехъухьэрэр нахь макIэ шIыгъэным фэшI зэрахьащт Iофыгъо 12 фэдизмэ ащытегущыIагъэх. ГИБДД-м ипащэу, полицием имайорэу Георгий Бардюг IофтхьэбзиплI къыщиIэтыгъ.

Нэчэрэзые гурыт еджапIэм ипащэу Бэгъ Мариет зэхэсыгъом къырихьылIэгъэ Iофыгъори ахэм ащыщыгъ. Гурыт еджапIэр Нэчэрэзыерэ Пщыкъуйхьаблэрэ азыфагу ит, чылэгъуитIумэ якIэлэеджакIохэр автомашинэхэр зэрычъэхэрэ гъогумкIэ еджапIэм къэкIох, мэкIожьых. Щынагъо. ЕджапIэр зарагъэшIым, лъэс гъогухэр Пщыкъуйхьабли, Нэчэрэзыий анэсэу агъэпсыгъагъэх. ГъэцэкIэжьынхэр арамышIылIэхэзэ, ахэр хэкIокIэжьыгъэх. Джы еджапIэм идиректор къыкIэлъэIу а лъэс гъогуитIур (якIыхьагъэр метрэ 1700-рэ) агъэкIэжьынэу.

Джащ фэдэу Аскъэлэе чIыпIэ коим инароднэ депутатхэр къыкIэлъэIугъэх яурамхэр къагъэнэфынхэу, Пэнэжьыкъуае игупчэ автобус къэуцупIэ фэшIыгъэнэу, ГИБДД-м иIофышIэхэм дежурствэ ащ щахьэу гъэпсыгъэнэу. НэмыкI Iофыгъоу зэхэсыгъом зыщытегущыIагъэхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъущтхэм афэгъэхьыгъэ унашъохэри аштагъэх. Район администрацием ныбжьыкIэ IофхэмкIэ иотдел ипащэу агъэнэфэгъэкIэ Хьакъуй Рустам (ары зигугъу къэтшIыгъэ комиссием исекретарыр) унашъохэр гъэцэкIэжьыгъэ зэрэхъухэрэр янэплъэгъу ригъэтыщт, нэужым гъэзетеджэхэри ахэм ащыдгъэгъозэщтых.

НЭХЭЕ Рэмэзан.