Гъогухэм язытет зэрагъэшIэщт

Сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэр Адыгеим щыпсэунхэр Iэрыфэгъуным фэшI республикэм бэ щашIэрэр. Ар къаIуагъ организациехэм ыкIи учреждениехэм ялIыкIохэм. Ау гумэкIыгъохэр джыри икъоу щыгъэзыягъэхэп. Ар анахьэу зыфэгъэхьыгъэр социальнэ мэхьанэ зиIэ объектхэр ары. Сымэджэщхэр, уц щапIэхэр, банкхэр, нэмыкI учреждениехэри зипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэхэр ащызекIошъунхэм фытегъэпсыхьэгъэнхэ фае.

 Урысые Народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгеим щыIэм сэкъатныгъэ зиIэхэм яобщественнэ организациехэм ялIыкIохэр ягъусэхэу зипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэ цIыфхэм нахь къызщакIухьэрэ чIыпIэхэм уплъэкIунхэр ащарагъэкIокIых.

УплъэкIуакIохэм къызэраIуагъэмкIэ, купитIоу загощыщт ыкIи сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэр ягъусэхэу гъогу зэфэшъхьафхэмкIэ къакIухьащт, къиныгъоу зэрихьылIэхэрэр атхыщтых.

Iэрыфэгъу щыIакIэм фытегъэпсыхьэгъэ жъоныгъокIэ унашъохэу Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэфагъэхэр Адыгеим щыгъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэр уплъэкIуным къыгъэнэфэщт.

(Тикорр.).