Гъогур щынэ­гъончъэныр

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ зекIорэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцэкIа­гъэм рымыразэу къэлэдэсхэм ащыщ прокуратурэм зыфигъэзагъ.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, Мыекъуапэ игъогухэм ащыщ изытет шапхъэхэм адиштэрэп. Ащ имызакъоу, общественнэ транспортыр къызщыуцурэ чIыпIэр зэрэшIыгъэм хэукъоныгъэхэр къыха­гъэщыгъэх.

Ахэр дагъэзыжьынхэм епхыгъэу къэлэ прокуратурэм илъэIу Мыекъопэ къэлэ хьыкумым фигъэхьыгъ ыкIи ащ къыдыригъэштагъ.

Хьыкумым иунашъо гъэцэкIагъэ зэрэхъущтым ыкIи хэукъоныгъэхэр зэрэдагъэзыжьхэрэм прокуратурэр лъыплъэщт.