Гъогур афызэIушъух!

МэшIогъэкIосэ автомобильхэр гузэжъогъу чIыпIэм чъэхэу Адыгэ Республикэм игъогухэм бэрэ ащытэлъэгъух. Ау къэнэфыхэрэ ыкIи макъэ къэзыгъэIурэ пкъыгъохэр хэгъэнагъэхэми, водителыбэхэм ахэм гъогу аратырэп.

МашIом зыкъызыщиштэгъэ чIыпIэм мэшIогъэкIуасэхэр псынкIэу зэрэнэсыхэрэм цIыф­хэм ящыIэныгъи, япсауныгъи зэрялъытыгъэр а водительхэм къагурыIорэп.

ОшIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ къу­лыкъум иIофышIэхэр джыри зы Iофыгъо еуалIэх — къэлэ урамхэм ыкIи псэупIэхэм ящагухэм хэбзэнчъэу машинэхэр зэращагъэуцухэрэр. Ахэм уахэкIыным охътабэ текIуадэ. Автоцистернэр машIор зыщы­хъугъэ чIыпIэм пэчыжьэу бгъэ­уцун олъэкIы, ау дэкIояпIэр зыщищыкIагъэм щамыгъэуцу­шъоу бэрэ къыхэкIы. Джащ пае игъом IэпыIэгъур арамыгъэ­гъотэу мэхъу.

Урысыем ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэмкIэ и Министерствэ и Гъэ­IорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгэ Республикэм щыIэм автомобилыр зезыфэхэрэм зафегъазэ гъогум сакъыныгъэ къызщыхагъэфэнэу, шапхъэхэм адиштэу транспортыр агъэуцунэу. Зыщышъумыгъэгъупш – нэбгырэ пэпчъ гузэжъогъу чIыпIэ ифэн, IэпыIэгъу ищыкIыгъэн ылъэ­кIыщт!