ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ къулыкъум къеты

Апэрэ классым ихьагъэхэр хагъэгъозагъэх

КIэлэеджэкIо анахь цIыкIухэр лъэсрыкIо зэрэхъугъэхэмкIэ Мыекъуапэ и «Автогородок» щафэгушIуагъэх.

Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» зыфиIорэм гъэсэныгъэмкIэ и Комитет ипащэу Юлия Миллер апэрэ классым ихьагъэ­хэм зафигъазэзэ, дэгъоу еджэнхэу, шIэныгъэм екIурэ гъогу щы­нэгъончъэхэр яIэнхэу къафэлъэIуагъ.

ГущыIэр лъигъэкIотагъ Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие ипащэ игуадзэу Гъусэрыкъо Рамзин. Джы гъогурыкIоным нахьыбэрэ зэрэхэлэжьэщтхэр, «гъэшIогъэ лъэсрыкIохэу» зэрэщытхэр ащ хигъэунэфыкIыгъ. ГъогурыкIоным ишапхъэхэр нахь псынкIэу зэрэзэрагъэшIэщтхэ нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр автоинспекцием ыцIэкIэ шIухьафтынэу еджэкIо цIыкIухэм аритыгъ. Iофтхьабзэм икIэух шапхъэхэр шIокI имыIэу агъэцэкIэнхэу ыкIи гъогу щынэгъон­чъэхэр яIэнхэу Гъусэрыкъо Рамзин къафэлъэIуагъ.

МэфэкIыр къэзыгъэбаигъэхэм ащыщ гъогурыкIоным ишапхъэ­хэм афэгъэхьыгъэ театрализованнэ къэгъэлъэгъоныр.

Чэфым зэлъиштэгъэхэ еджэкIо цIыкIухэр гъогум щысакъынхэу, шапхъэхэр агъэцэкIэнхэу зэхэщакIохэр агъэгугъагъэх.

Сакъыныгъэ нахь къызхэжъугъаф!

Бжыхьэр къэсыгъ, оялэхэм тахэхьагъ. Ом изытет зызэрэзэблихъугъэр тишъолъыр игъогухэм къащынэфагъ. Зыщыошъуапщэм гъогур зэрэхэплъэгъукIырэр нахь макIэ мэхъу. Ащ пае Къэралыгъо автоинспекторхэм машинэхэр зезыфэхэрэм нахь сакъыныгъэ къызхагъэфэнэу зафагъэзагъ.

Джыри къэблэгъэрэ мафэхэм Адыгеим къыщещхынэу, жьыбгъэр лъэшэу инэу къепщэнэу синоптикхэм къаты. Асфальт цIынэм водитель пстэури фэхьазырэп. Ащ скоростэу къыщыхэпхыщтыр, уапэ ит автомобилым узэрэпэчыжьэн фаер къыдалъы­тэнхэу, хьылъэзещэ машинэшхо­хэм афэсакъынхэу водительхэм зэдэгущыIэгъухэр адашIыгъэх.

Полицейскэхэм пэшIорыгъэшъ зэдэгущыIэгъухэр лъэсрыкIохэми адыряIагъ, гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ мыхэми макIэп ялъытыгъэр. Ом изытет къызызэIыхьэкIэ, сакъыныгъэри, гулъытэри бгъэлъэшынхэу щыт. Транспортыр бэу зыщызекIорэ гъогур зэпышъучы зыхъукIэ, апэ бгъуитIумкIи зышъуплъыхь! Сыда пIомэ гъогу уцIыныгъэм машинэр узэрэфаеу къыщыбгъэуцун плъэкIырэп. ЛъэсрыкIор гъогум къызэрэтехьагъэр водительхэм алъэгъуным фэшI нэфынэр къэзытырэ пкъыгъохэр агъэфедэнхэ фае.

Водительхэми лъэсрыкIохэми шIокI имыIэу гъогурыкIоным ишапхъэхэр загъэцакIэхэкIэ тигъогухэм щынэгъончъагъэр ащыпытэщт.

ГъогурыкIоным идунай хащэх

Сабыим ицIыкIугъом къыщыублагъэу пIуныгъэ-гъэсэныгъэр дебгъэжьэнэу щыт. Джащ фэд, гъогум тэрэзэу зэрэщызекIощтыр пасэу дэуублэмэ ишIуагъэ къэкIощт.

Мыекъопэ районым иавтоинспекторхэм ар ямурадэу, районым икIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ащыщ чIэсхэр гъогурыкIоным идунай хащагъэх.

Полицейскэхэм кIэлэпIухэр яIэпыIэгъухэу къэгъэлъэгъон гъэшIэгъон афызэхащагъ. ГъогурыкIоным ишапхъэхэр ащкIэ къыраIотыкIыгъэх. «Пшысэ лIыхъужъхэм» джэгукIэ ыкIи викторинэ зэфэшъхьафхэр кIэлэцIыкIухэм адашIыгъэх, ныбжьыкIэ цIыкIухэм губзыгъэу упчIэхэм яджэуапхэр къаратыжьыгъэх.

ГъогурыкIонымкIэ шапхъэхэр зэрашIэрэмкIэ яшIэныгъэхэр нахь агъэпытэнхэм фэшI лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэхэм зэращысакъынхэ фаер агу къагъэкIыжьыгъ.

Ешъуагъэхэм къащыкIэрэп

Сыд фэдизэу гъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъохэрэм алъэныкъокIэ пшъэдэкIыжьхэр, тазырхэр нахь агъэлъэшыхэми, зекIоп­хъаджэхэр къызхафэхэрэр джыри макIэп.

Тызхэт илъэсым имэзи 8 къыкIоцI ешъуагъэу автомобилыр зезыфэхэрэм алъэныкъокIэ уголовнэ Iофи 140-рэ къызэIуахыгъ.

Теуцожь районым щыщ хъулъфыгъэу илъэс 37-рэ зыныбжьым ылъэныкъокIэ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм иотделэу Адыгэкъалэ щыIэм дознаниемкIэ иподразделение уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ.

Гъогу патруль къулыкъум иIофышIэхэм къагъэуцугъэ IэкIыб къэралыгъом къыщашIыгъэ машинэр зезыфэщтыгъэр ешъуагъэу къычIэкIыгъ. Ар зауплъэкIум, мыщ ыпэкIэ зефэнымкIэ фитыныгъэр а ушъхьагъу дэдэмкIэ Iахыгъэу агъэунэфыгъ.
Джы ащ тазырэу ытыщтым имызакъоу, илъэситIум нэсэу хьапс тыралъхьащт.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр Iэшъынэ Сусан.