Гъогум щызекIонхэу тэгъасэх

КIэлэцIыкIухэм Iэдэбныгъэ ыкIи сакъыныгъэ ахэлъэу гъогум щызекIонхэмкIэ нахьыжъхэм пIуныгъэ Iофтхьабзэу ахэм адызэрахьэрэм мэхьанэшхо иI.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ащыщхэр машинэхэр бэу зэрыкIорэ гъогухэм апэблагъэу щытых. Ахэм ащыщ Адыгэкъалэ дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Созвездиер». IыгъыпIэр асфальт гъогум игъунэгъоу зэрэщытым къыхэкIэу лъэсрыкIо кIэлэцIыкIухэмкIэ ыкIи ахэм янэ-ятэхэмкIэ щынагъоу щыт. Арышъ, IыгъыпIэм икIэлэпIухэм мы гумэкIыгъом лъэшэу анаIэ тырагъэты, гъогурыкIоныр щынэгъончъэным епхыгъэ Iофтхьабзэхэр ренэу зэхащэх. КIэлэцIыкIухэм нахь гурыIогъошIу зэрафэхъунэу джэгукIэ шъуашэм илъ зэнэкъокъухэр рагъэкIокIых, сурэтхэр арагъэшIых, усэхэр ыкIи орэдхэр къаIох, узыгъэгъозэрэ стендхэр, тамыгъэхэр агъэуцух.

«Звездочка» зыфиIорэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ия 2-рэ группэ исхэм гъогурыкIоным пылъ шапхъэхэр къафэсэIуатэх. Ахэм афэгъэхьыгъэ макетышхоу шIыгъэр группэм чIэтэу гъогум щынэгъончъэу щызекIонхэу кIэлэцIыкIухэр сэгъасэх. IыгъыпIэм дэт автодромыр ахэм лъэшэу якIас, нэфрыгъуазэр ыкIи тамыгъэхэр дэгъоу ашIэхэ хъугъэх.

БэмышIэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Созвездием» гъогум щынэгъончъэу ущызекIоным фэгъэхьыгъэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъон щызэхащагъ. ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ къэралыгъо автоинспекциеу «Адыгейский» зыфиIорэм иинспекторэу Яна Соколовам пшысэм къыхэхыгъэ геройхэу Микки Маусыр ыкIи Попугаир игъусэхэу гъогурыкIоныр щынэгъончъэным шапхъэу пылъхэр кIэлэцIыкIухэм къафаIотагъэх. Адрэхэри гъогурыкIоным ишапхъэхэм афэгъэхьыгъэ усэхэм къяджагъэх, гъогу тамыгъэхэм япхыгъэ хырыхыхьэхэр къашIагъэх.

Нэужым гъогум узэрэщызекIон фэе шапхъэхэр зытетхэгъэ плакатхэр кIэлэцIыкIухэм аIыгъхэу гъогум ыкIи зэпырыкIыпIэхэм къатеуцохи, машинэхэр къагъэуцухэзэ, водительхэм сыдигъуи сакъыныгъэ къызхагъэфэн зэрэфаер агу къагъэкIыжьыгъ.

КIэухым Iофтхьабзэм хэлэжьэгъэ кIэлэцIыкIухэм зэкIэми къэнэфырэ тегъапкIэхэр аратыгъэх. КIэлэцIыкIухэм а мафэр мэфэкI шъыпкъэ афэхъугъ.

Адыгэкъалэ дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Созвездием» икIэлэпIоу

Р. ПЧЫХЬАЛIЫКЪУ.