Гъогумаф, апэрэ диктантыр!

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ ехъулIэу адыгабзэкIэ диктантыр тхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр Мыекъуапэ щыкIуагъэх.

Адыгэ къэралыгъо университетым итхылъеджапIэ щызэхащэгъэ Iофтхьабзэм хабзэм икъулыкъушIэхэр, кIэлэегъаджэ­хэр, общественнэ движениехэм ахэтхэр, журналистхэр, студентхэр, нэмыкIхэри хэлэжьагъэх.

— Лъэпкъ факультетым адыгабзэм изэгъэшIэн тыщытегущыIэзэ, диктантым итхын зэхэтщэнэу унашъо тшIыгъэ, — къытиIуагъ факультетым ипащэу Хьамырзэкъо Нурыет.

Диктантым итхын нэбгырабэ къызэрекIолIагъэм къыхэкIэу купиплIэу агощыгъэх. Адыгэ кафедрэм ишIэны­гъэ­лэжьхэу Шъхьэлэхъо Риммэ, Хьа­кIэ­мызэ Мирэ, Бгъошэ Зарет, Ламы­- къо Бэллэ диктантым къеджагъэх.

МэщбэшIэ Исхьакъ, КIэрэщэ Зэйнаб, Унэрэкъо Рае атхыгъэхэм къахахи, диктантыр зэрагъэфагъ.

«Адыгэм идунай» зыфиIорэ диктантыр лъэпкъ гупшысэм, шIэжьым, адыгабзэм ибаиныгъэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим идэхагъэ афэгъэхьыгъ.

Диктантыр зытхыгъэхэр ясэнэхьатхэмкIи, ныбжьэу яIэмкIи зэфэшъхьафых. Анцокъо Сурэт, Абрэдж Ачэрдан, Мурад ГощлъапI, Пэрэныкъо Казбек, Чэмышъо Гъазый, Тэу Аслъан, КIыкI Нурыет, КIэсэбэжъ Нэфсэт, ЛIымыщэкъо Рэмэзан, Едыдж Мэмэт, Чэтэо Ибрахьим, нэмыкIхэу гущыIэгъу тызыфэхъугъэхэм ашIогъэшIэгъонэу диктантыр атхыгъ.

ПIатIыкъо Аслъан, Беданыкъо Иляс, фэшъхьаф хэбзэ къулыкъушIэхэм къытаIуагъ диктантым итхын фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр нахьыбэрэ зэхащэхэ зэрашIоигъор.

«Адыгэ макъэм» ижурналистхэу Дэрбэ Тимур, МэщлIэкъо Саидэ, Гъонэжьыкъо Сэтэнае, Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ижурналистхэу Тэу Замирэ, Кушъу Светланэ, ТIэшъу Светланэ, Унэрэкъо Гулэз, Хьабэхъу Иринэ, ГъукIэлI Сусанэ, Къуижъ Аминэт, фэшъхьафхэм диктантыр затхым ыуж зэдэгущыIэгъухэм ахэлэжьагъэх. Адыгабзэм изэгъэшIэн имэхьанэ зыкъе­гъэIэтыгъэным шIэныгъэлэжьхэр, кIэлэегъаджэхэр, журналистхэр зэрэпы­лъыщтхэр къаIуагъ, зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх.

Апэрэ диктантым итхын хэлэжьагъэ­хэм зэхахьэр шIукIэ агу къинэжьыным фэшI нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

Дунаим ичIынэлъэ гъэшIэгъонхэм Кавказыр ащыщ. Бзэр – псэ. Лъэпкъым дэхагъэу хэлъыр, гъэхъагъэу иIэр бзэм хэолъагъо. АдыгабзэкIэ диктантхэр тапэкIи атхы ашIоигъоу зэхахьэм хэлэжьагъэхэм къытаIуагъэшъ, кIэщакIохэм Iоф­тхьабзэр лъагъэкIотэнэу афэтэIо.

ЕмтIылъ Нурбый.